Въпрос:  Здравейте, къде мога да прочета за изискванията и окончателния вид на програмата схема за дребни земеделски стопани.
поздрави

Отговор:

Във връзка зададения от Вас въпрос ви информираме, че нормативната уредба свързана с прилагането на Схемата за дребни земеделски стопани, която е по първи стълб на Общата селскостопанска политика( Директните плащания) е залегнала в следните нормативни актове, които може да намерите на сайта на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в секция "Директни плащания 2014-2020 г.", подсекция "Национално законодателство за прилагане на схемите за директни плащания 2015-2020" - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/direktniplashtaniq2015-2020/Naredbadirektni.aspx:
- Закон за подпомагане на земеделските производители -  публикуван в ДВ бр.12 от 13 февруари 2015г. (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656). В глава четвърта на закона "Прилагане на схеми за директни плащания" (от чл. 38а до чл.46а) са описани схемите за директни плащания и  условията на които трябва да се отговаря за да се получи подпомагане, като чл. 43в  гласи: "Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в схемата за дребни земеделски стопани, като подадат заявление за участие в нея в срок до 15 октомври 2015 г. Земеделските стопани могат да оттеглят участието си в схемата през всяка от следващите години, след което не могат повторно да се включат в нея. Размерът на годишното плащане по схемата не е по-малък от 500 евро и не надвишава 1250 евро.”
Съгласно закона Министърът на земеделието и храните определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания и за специфично подпомагане.
- Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136458717 ), където в чл.16 са описани условията за схемата за дребни земеделски производители.
В тази връзка ви даваме следните  пояснения относно залегналите в чл. 16 от Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г.  условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания:
1.    Дребните земеделски стопани подават през 2015 г. по общия ред  Заявление за подпомагане с маркирана схема за единно плащане на площ (СЕПП) - съгласно чл. 2,ал.2 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135625007);
2.    Заявените площи трябва на отговарят на условията на СЕПП, т.е.
-  0,5 ха допустима за подпомагане площ;
-  минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане е 0,1 хектара.
3.    Да са регистрирани земеделски стопани по Наредба №3 от 1999 г. (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
4.    Да ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане;
5.    Към края на месец юли всички кандидати  за Директни плащания се очаква получат писма с прогнозната стойност на плащанията, които би следвало да  получат по СЕПП и другите допустими схеми;
6.    Кандидатите по схемата за дребни земеделски производители, съгласно чл. 4, ал. 4 на Наредба №5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135625007) подават  допълнително заявление за участие по схемата  в срок до 15 октомври 2015 г., като за участие в схемата може да се кандидатства единствено през 2015 г. 
7.    През следващите години кандидатите по тази схема се задължават да подават заявление за подпомагане по СЕПП защото трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото заявление през 2015 г. през целия период на участие в схемата;
8.    Размерът на годишното плащане по схемата за всеки земеделски стопанин се определя от размера на подпомагането, което кандидатът би получил по схемите за директна подкрепа, за които е допустим, но не по-малко от 500 евро;
9.    Подпомагането  по схемата за дребни земеделски стопани замества подпомагането  по всички други схеми за директна подкрепа (от Първи стълб) , но не замества плащането по Преходна национална помощ.
10.    Оттеглянето от участие в схемата става през следващата кампания за Директни плащания, където ще има място това изрично да се посочи. Ако даден земеделски стопанин прекрати участието си в  схемата, той повече неможе да се включи в нея.

Тъй като от въпросът, който задавате не става ясно за коя точно схема за дребни земеделски производители питате - дали за тази от Директните плащания или за мярката от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.(ПРСР), ви даваме и следната информация:
Независимо от схемата за дребни земеделски производители от Директните плащания е разработена Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в т.ч. и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия". По тази подмярка кандидатите трябва да отговарят на изискванията за допустимост, описани в Раздел 4.1 на Тематичната подпрограма. Помощта по подмярката се предоставя  като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана.
Размерът на помощта по подмярка 6.3. се планира да е в размер на 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10 000 евро, а второто в размер на 5 000 евро.
На този етап в проекта на подмярка 6.3. са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по нея:
1. Да са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г.;
2. Икономическият размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикуван проект на таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук:. http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1416957538.xls
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г.  ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустима, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустима, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.
Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- Характеристика на земеделското стопанство;
- Стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- Описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство.
- Производствена програма
- Обучения и консултации в т.ч. поемане на ангажимент за започване и завършване на съответен курс на обучение/информационни дейности, предлагани по мярка 1 от ПРСР, свързани с основни проблеми за опазване на околната среда в земеделския сектор до подаване на заявка за изплащане на втория транш от помощта (в случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда и/или той/тя не  са получили необходима консултация относно проблеми за опазване на околната среда по операция 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопани” на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“)
- Финансов план за периода на изпълнение на бизнес плана
- Специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта. Целите, които следва да бъдат постигнати като минимум са:
• Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
както и постигане на поне една от следните три цели:
• Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване
и/или
• Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване
и/или
• Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
Освен горепосочените цели, бизнес планът трябва да включва и поне един специфичен за стопанството резултат, съгласно списък който ще бъде включен в наредбата за прилагане на подмярката.
На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:
• към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
• производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
• земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801 );
• на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..
Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие и са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.
От страна на МЗХ към момента не е посочен индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане в края на 2015 г. или началото на 2016 г.
Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – http://prsr.government.bg/ и http://www.prsr.bg/. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.

Както вероятно знаете може и да се свържете с териториален офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.