Здравейте,
След като таблицата за СПО е вече официално публикувана и съм се ориентирала към създаването на малко стопанство с отглеждането на естествени ливади, въпросът ми е -  ще ми бъде ли дадена възможност да арендувам пасища от Държавен фонд след като не съм животновъд. Пасищата, от които се интересувам са около стара хижа, с която разполагам в местността ..........., Стара планина и която бих искала да ползвам като база за напред в стопанството си. Развитието на това стопанство смятам да продължа с отглеждането на коне, които са застрашени от изчезване породи.
Благодаря Ви!

Отговор:

Във връзка зададения от Вас въпрос Ви информираме за следното:

Информацията която ни давате в зададения въпрос сочи, че пасищата, които искате да наемете се намират в местност .............. и те  вероятно се намират на територията на природен парк "Българка". Природен парк "Българка" е защитена територия и попада в обхвата на Националната екологична мрежа Натура 2000. Пасищата и мерите на тази територия са общински поземлен фонд, а не държавен поземлен фонд.
Накратко отговора на въпросът Ви е, че без да имате  налични животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, много трудно ще бъде да наемете такива земи, защото съгласно процедурите по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи  изключителен приоритет се дава на животновъдите и само ако останат свободни площи (не наети от животновъди) тогава се отдават на кандидати без животни. Ситуацията към момента сочи, че има райони, където недостигат мери и пасища за да се удовлетворят нуждите на местните животновъди.

Процедурите  и сроковете съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  за наемане на земи от Общинския и Държавния поземлен фонд са следните:
"Чл. 37и. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2  на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.
(2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по ал. 1, в срок, определен в правилника за прилагане на закона. Списък на имотите с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявяват в общинските служби по земеделие и областните дирекции "Земеделие" и се публикуват на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие" в срок до 1 март.
(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.
(4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
(5) Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи.
(6) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.
(7) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.
(8) Протоколът по ал. 6 или по ал. 7 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
(9) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 7 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по ал. 6 предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
(10) Директорът на областната дирекция "Земеделие" назначава комисия, в състава на която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция "Земеделие". Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли.
(11) Протоколът по ал. 10 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
(12) Въз основа на протоколите на комисиите по ал. 6 и ал. 10 и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция "Земеделие", сключва договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по ал. 1, 4, 6 и 7 и се регистрират в общинската служба по земеделие.
(13) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната дирекция "Земеделие" - за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.
(14) Останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

Обръщаме Ви внимание също , че когато земите попадат в защитена територия в обхвата на националната екологична мрежа - Натура 2000 се спазват редица ограничения съгласно  Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответния план за управление на тази територия. Ползвателите на земеделски земи попадащи в Натура 2000 могат да кандидатстват за компенсаторни плащания по Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
http://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136458720

Препоръчваме ви да се обърнете към експертите от Общинска служба по земеделие гр. .............. и Общинска администрация гр........................., за да се информирате за наличието на свободни пасища и ливади в местност ....................и възможността да се включите в процедурите, като за тази стопанска година  нормативните сроковете вече са изтекли.