В момента съм в петата година от изпълнението на бизнес план по мярка 141 от ПРСР 2007-2013. Заявлението за подпомагане съм подал през месец септември 2010г., а заповедта за одобрение е с дата 31.01.2011г.

Въпросът ми е ще мога ли да кандидатствам след изтичане на петте години и изпълнение на бизнес плана по новата тематична подпрограма за малки стопанства (мярка 6.3) в ПРСР 2014-2020. Обработвам 55,889 дка лавандула , 8,088 дка маслодайна роза и 7,401 дка праскови. Самоосигурявам се като земеделски производител и стопанството ми е единствен източник на доходи. Ще имам ли право да кандидатствам за зелени плащания при очертаването за кампания 2015г.  след като стопанството ми е от трайни насаждения.

Отговор:

В отговор на първият Ви въпрос Ви информираме, че Наредбата за условията и изискванията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. все още не е разработена и условията по нея  не са напълно ясни и не можем да отговорим на този въпрос категорично. В проекта на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е записано „Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.“, т.е. след изтичане на петгодишния период от датата на издаване на заповедта за одобрение може да се участва и по мярка 6.3, стига да отговаряте и на останалите условия.

На този етап са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3:
1. Да са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г.;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427279629.rar.
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- Характеристика на земеделското стопанство;
- Стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- Описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство.
- Производствена програма
- Обучения и консултации в т.ч. поемане на ангажимент за започване и завършване на съответен курс на обучение/информационни дейности, предлагани по мярка 1 от ПРСР, свързани с основни проблеми за опазване на околната среда в земеделския сектор до подаване на заявка за изплащане на втория транш от помощта (в случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда и/или той/тя не са получили необходима консултация относно проблеми за опазване на околната среда по операция 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопани” на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“)
- Финансов план за периода на изпълнение на бизнес плана
- Специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта. Целите, които следва да бъдат постигнати като минимум са:
• Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд, както и постигане на поне една от следните три цели:
- Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване и/или
- Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване и/или
- Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
Освен горепосочените цели, бизнес планът трябва да включва и поне един специфичен за стопанството резултат, съгласно списък който ще бъде включен в наредбата за прилагане на подмярката.

На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.

По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски производители, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801 );
- на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..
В процесът на оценка проектите на малките земеделски стопанства, които не са събрали даден минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане. Минималният брой точки все още не е определен.

От страна на МЗХ към момента не е посочен индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г..

В отговор на вторият Ви  въпрос Ви информираме, че във Вашия случай 55,889 дка лавандула, 8,088дка маслодайна роза и 7,401 дка праскови се равняват на 12 034 евро СПО (стандартен производствен обем). Допустими кандидати по мярка 6.3 ще са малки стопанства до 8 000 евро СПО, което означава, че не отговаряте на това изискване.

В отговор на третият Ви  въпрос Ви информираме, че за стопанства с обработваема земя под 10 ха не се прилагат изискванията за Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

За да получите зелено плащане, следва да заявите стопанисваната от Вас площ в общото заявление като отбележите участие по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). По този начин автоматично се активира и участие по Схемата за зелени плащания. Тъй като размерът на обработваемата Ви земя попада под минимумите, за които се прилагат изискванията за диверсификация и екологично насочени площ, Вие нямате задължение за отглеждане на определен брой култури и поддържане на екологично насочени площи. Ако заявените от Вас обработваеми земи са допустими за подпомагане по СЕПП, Вие имате право да получите за тях и зелено плащане.