Здравейте,
Искам да разбера как се доказва 30% доход  от земеделски дейности?

Отговор:
   
В отговор на поставения от Вас въпрос, първо бихме искали да уточним, че информацията, която предоставяте е твърде недостатъчна за да Ви дадем конкретен отговор. От въпроса Ви не става ясно изискване по коя мярка / схема имате предвид. В случай, че  става въпрос за мярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” на Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" по Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. , то изискването не е за 30%, а за 33% доход от земеделие. Изискването е за 33% от целия Ви доход т.е. доходът от земеделие трябва да е минимум 33% от общия Ви доход в т.ч. от земеделие, а не да е минимум 33% от дохода от други източници. Например за 2014 г.  ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
Тъй като все още наредбата за прилагане на подмярка 6.3. не е готова, не можем да бъдем категорични в отговора си, но се очаква изискването за 33% доходи от земеделие по мярката да се доказват с данните от Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631). По отношение на облагането на доходите и социалните осигуровки на земеделските производители може да прочете и следната информация: http://www.nap.bg/page?id=357.
Препоръчваме Ви да посетите и наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.