Здравейте,

Интересувам се ще получа ли плащане по СЕПП ако кандидатствам по схема за дребни земеделски стопанства и ако до колко хектара. Плащанията на всички стопани ще бъдат еднакви или в зависимост от размера на стопанството.

Отговор:

Във връзка зададения от Вас въпрос ви информираме, че подпомагането по схемата за дребни земеделски стопани замества подпомагането по всички други схеми за директна подкрепа(вкл. Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)), но не замества плащанията по схемите за Преходна национална помощ.
В тази връзка Ви даваме следните  пояснения относно залегналите в чл. 16 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г.  за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136458717):
1. Дребните земеделски стопани подават през 2015 г. по общия ред  Заявление за подпомагане с маркирана схема за единно плащане на площ (СЕПП) - съгласно чл. 2,ал.2 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135625007);
2. Заявените площи трябва на отговарят на условията на СЕПП, т.е.
-  0,5 ха допустима за подпомагане площ;
-  минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане е 0,1 хектара.
3. Да са регистрирани земеделски стопани по Наредба №3/1999 (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
4. Да ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане;
5. След края на кампанията по прием на заявления за кампания 2015 и приключване на кръстосаните проверки по подадените заявления, ДФ „Земеделие“ - РА ще информира земеделските стопани за индикативния размер на подпомагане, който биха получили в зависимост от отбелязаните в заявлението им схеми за подпомагане. Писма ще получат фермерите, при които размерът на подпомагане по всички заявени схеми е до 1 250 евро.
На база информацията в писмото, кандидатът ще прецени дали да участва в схемата за дребни земеделски стопани т.е. няма ограничения в заявената площ и при получаване на писмото всеки земеделски стопанин сам трябва да прецени дали схемата му е изгодна или по-добре да остане на СЕПП и други допустими за него схеми
6. При взимане на решение за влизане в схемата кандидатите по схемата за дребни земеделски производители подават  допълнително заявление (може да го видите в Наредба №5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания) за участие по схемата  в срок до 15 октомври 2015 г. Кандидатстване по схемата за дребни земеделски стопани ще бъде възможно единствено през 2015 г. Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие. Подаването на заявление за участие по схемата за дребни земеделски стопани ще означава, че земеделският стопанин се отказва от плащането по останалите схеми за директни плащания (с изключение на плащането по схемите за преходна национална помощ) и ще получи подпомагане само по схемата за дребни земеделски стопани.
7. През следващите години кандидата по тази схема се задължава да подава и заявление за подпомагане по СЕПП, защото през целия период на участие в схемата за дребните земеделски стопанства  е задължен да поддържа най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото заявление през 2015 г.;
8. Размерът на годишното плащане по схемата за всеки земеделски стопанин се определя от размера на подпомагането, което кандидатът би получил по схемите за директна подкрепа, за които е допустим, но не по-малко от 500 евро и не повече от 1250 евро;
9. Подпомагането  по схемата за дребни земеделски стопани замества подпомагането  по всички други схеми за директна подкрепа (от Първи стълб) , но не замества плащането по Преходна национална помощ.
10. Оттеглянето от участие в схемата става през следващата кампания за Директни плащания, където ще има място това изрично да се посочи. Ако земеделския стопанин прекрати участието си в схемата повече не може да се включи в нея.

Нормативната уредба свързана с прилагането на Схемата за дребни земеделски стопани, която е по първи стълб на Общата селскостопанска политика (Директните плащания) е залегнала в следните нормативни актове, които може да намерите на сайта на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в секция "Директни плащания 2014-2020 г.", подсекция "Национално законодателство за прилагане на схемите за директни плащания 2015-2020" - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/direktniplashtaniq2015-2020/Naredbadirektni.aspx . Това са:
- Закон за подпомагане на земеделските производители -  публикуван в ДВ бр.12 от 13 февруари 2015г. В глава четвърта на закона "Прилагане на схеми за директни плащания" (от чл. 38а до чл.46а са описани схемите за директни плащания и условията на които трябва да се отговаря за да се получи подпомагане.
Чл. 43в  гласи : "Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в схемата за дребни земеделски стопани, като подадат заявление за участие в нея в срок до 15 октомври 2015 г. Земеделските стопани могат да оттеглят участието си в схемата през всяка от следващите години, след което не могат повторно да се включат в нея. Размерът на годишното плащане по схемата не е по-малък от 500 евро и не надвишава 1250 евро.
Съгласно закона Министърът на земеделието и храните определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания и за специфично подпомагане. Тези наредби също са качени на сайта на МЗХ.

Както вероятно знаете може и да се свържете с териториален офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.