Въпрос:

Растението НЕВЕН билка или цвете е ?

 

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос, нашето предварително и неокончателно становище е следното:
Дали невена трябва да се запише по Код 3091 „Цветя за рязан цвят” или по Код 3129 „Други етерично-маслени и лекарствени растения” на анкетния формуляр по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334) ще зависи от начина на отглеждане на невена и предназначението, с което се отглежда. По предварителни данни сортовете невен които се използват за рязан цвят се различават от сортовете, които са с лекарствена насоченост. В случай, че го запишете по код 3091 „Цветя за рязан цвят”, е препоръчително при кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" на мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. да представите и допълнителни доказателства, че невена ще се използва за рязан цвят, например като представите предварителни договор с фирми за дистрибуция на цветя за рязан цвят.
Считаме също така, че въпросът който задавате изисква и становище от страна на Министерство на земеделието и храните (органа, който ще издаде наредбата за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ). В тази връзка Национална служба за съвети в земеделието ще  направи и официално запитване до Дирекция "Развитие на селските райони" в Министерство на земеделието и храните. Вие също можете директно да се обърне към Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg или на адрес гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55, тел.: 02/985 11 354, факс: 02/981 94 23.
Бихме искали отново да Ви обърнем внимание, че нашето становище не задължава Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция да се съобрази с него.