Въпрос:

Здравейте! Искам да ви попитам относно безплатните курсовете по мярка 111, 150 часа кога се провеждат! Ще ви бъда много благодарна за информацията!
Хубав ден!

Отговор:

За съжаление на 22.10.2014 г. приключи последния курс от 150 учебни часа организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), чрез Центъра й за професионално обучение, по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г..
Националната служба за съвети в земеделието не предвижда да провежда други курсове от 150 учебни часа по мярка 111 от ПРСР, тъй като вече сме провели всички курсове от 150 уч.ч. включени в одобрените от Държавен фонд „Земеделие” проекти, а по правилата на мярката няма възможност да добавим още курсове.
Безплатни курсове по мярка 111 от стария програмен период 2007-2013 г. се организират и от други институции. Информация за тях е публикувана на сайта на Програмата за развитие на селските райони на Министерство на земеделието и храните (http://prsr.government.bg   – http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1389746014.xls), както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” (http://www.prsr.bg/merki/%D0%9C%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-111/10/index.html  - http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_993.xls). В публикуваната информация е включен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите и продължителността на обучителните курсове в различните области на земеделието. За точните дати за провеждане на обученията трябва да се свържете с конкретната обучаваща организация от списъка.
За да участвате в обучение по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР 2007-2013г., трябва да отговаряте на поне на едно от следните условия:
1. да сте земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. да сте управител на юридическо лице/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
3. да сте физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;
4. да сте управител/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;
5. да сте одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.).
Тези изисквания са определени съгласно чл. 21 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. (http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135594889

През следващата година се очаква да стартира и подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения” на  мярка 1. „Трансфер на знания и действия по осведомяване” от ПРСР 2014 – 2020 г.. По тази мярка младите земеделски стопани одобрени по подмярка 6.1. , както и всички останали земеделски стопани, ще могат безплатно да изкарат курс от 150 уч.ч. в областта на земеделието.

В случай, че желаете да изкарате курс от 150 у.ч. във връзка с евентуалното Ви кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020  , бихме искали да Ви обърнем внимание, на следното:
- към датата на кандидатстване не е необходимо да имате завършен курс от 150 уч.ч. в областта на земеделието. Курсът (ако нямате необходимото образование) трябва да бъде успешно завършен в рамките на 36 месеца от датата на одобрение на проекта по подмярка 6.1.;
- наличието на удостоверение за завършен курс от 150 уч.ч. няма да Ви даде допълнителни точки и предимство при кандидатстването Ви по подмярка 6.1. Предимство се дава само на млади земеделски стопани, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно/висше икономическо образование със земеделска насоченост

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще изготвя безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”.

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.