Въпрос:

Здравейте ,

Интересувам се от подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители. Искам да ви попитам дали е възможно да кандидатствам по тази програма с:
- Първи вариант - код 3092 - цветя - луковични растения - тук въпросът ми е дали може да се засадят кокичета
- Втори вариант - код 3091 - цветя - за рязан цвят - тук въпросът ми е дали може да се засадят рози за цвят
Въпросите са ми, ако тези цветя (кокичета и рози) са одобрени за засаждане, колко декара трябва да имам за да кандидатствам, на каква гъстота трябва да са засадени, дали имате някакви специални изисквания. Просто да ми разясните по-подробно. Или ако вече някъде е написано , да ме насочите към линкове.

Благодаря Ви предварително аз отделеното време и ще чакам с нетърпение да ми отговорите. Лек ден.

Отговор:

В отговор на Вашият въпрос Ви информираме за следното:
По принцип няма ограничение в нормативната уредба да кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020 г. с двата описани от Вас варианта (по код 3092 - цветя - луковични растения - кокичета и по  код 3091 - цветя - за рязан цвят - рози за цвят), но трябва да знаете, че за този прием на проекти ( който стартира в края на месец юни и ще приключи на 24 юли)  вече трябва да имате някаква готовност и да имате създадено стопанство. Защото:
1.Технологичните срокове за засаждане/засяване както на кокичето така и на маслодайната роза е късно есента или рано напролет ( септември/октомври - март), което значи, че в тази стопанска година би трябва вече да сте ги засадили за да кандидатствате. Стопанската година започва на 1 октомври и завършва на 30 септември.
2.Съгласно Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г. имате възможност да кандидатствате и с намерение за засаждане ( и ги отбележите в анкетния си формуляр по Наредба №3/1999 г., с който се регистрирате като земеделски стопанин  в графа  намерения за засаждане), но това трябва да се случи до края на стопанската година, която завършва на 30 септември. Стига да си намерите достатъчно посевен и посадъчен материал (луковици и резници) и на собствен риск (свързан с прихващането) да кандидатствате. По принцип в Наредбата за тези две култури няма ограничение кога могат да бъдат засявани/засаждани.

Вероятно сте запознат, че едно от изискванията за кандидатстване по подмярка 6.1. е икономическият размер на стопанството Ви да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към Наредба № 14  На сайта на МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана Наредбата и таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls.

Информираме Ви, че за Таблицата (екселския файл) има и Инструкция (http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1434329852.rar)  в която е описано коя култура (кокичето не е изрично споменато) към кой  код се отнася и е описано например за Код 3092 Цветя – луковични растения – включват се площите, засадени с цветни култури, отглеждани за производство на луковици, т.е. кокичето трябва да го отглеждате за производство на луковици. 
Минималната площ в декари необходима Ви за да сте допустим по подмярка 6.1 е:
- с кокиче е 2 дка ( 8000 СПО)
- с маслодайна роза е 34 дка ( 8000 СПО)

Луковиците на кокичето се засаждат на разстояние 2-4 см. Маслодайната роза се засажда на разстояние между редовете 2,8 м, а вътре в реда - на 0,60 м. Дълбочината на браздите трябва да бъде около 25 см. Срокът на засаждане е от началото на ноември до края на март.

Информираме Ви също, че Национална служба за съвети в земеделието изготвя безплатно бизнес планове  и предоставя пълен консултантски пакет на млади земеделски стопани, включително и предварителни консултации за допустимост по мярката.
Съветваме Ви да посетите най-близкия териториален офис за Вас за да се консултирате с нашите експерти, ако желаете да кандидатствате подмярка 6.1."Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.. Те подробно ще ви запознаят с всички изисквания на мярката и ще ви окажат съдействие при кандидатстването.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

По-долу Ви предоставяме кратка информация за подмярка 6.1.
Бенефициентите по подмярка 6.1 могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- не по-рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба № 3 от 29.01.1999 г.;
- не по-рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;
В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
Проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Срокът за приема на проекти по подмярка 6.1. от ПРСР 2014 - 2020 г. е от 29.06. до 24.07.2015г.