Въпрос:

Добър ден ! Имам въпрос относно подмярка 6.1  Стартова помощ за млади земеделски стопани. В случай, че предвиждам да отглеждам животни и планирам да увелича стопанството си с животни от същия вид, които ще възпроизвеждам.. Имам намерение да закупя ДМА - земя върху която ще разположа стопанството си , което ще увеличавам. Допустимо ли е да подам заявка за второ плащане  през третата година, а закупуването на земята да планирам през четвъртата година от изпълнението на Бизнес плана? В този случай  при коректно изпълнен бизнес план до датата на проверка ще ми бъде ли изплатен пълния размер на второто плащане?
Благодаря за отделеното време и ще очаквам Вашия отговор.

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че всички дейности заложени в бизнес плана Ви по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски производители" трябва да бъдат изпълнени до датата на подаване на заявка за второ плащане. Ако в бизнес плана си планирате дейности през 4-та година от подаването на проекта си то съответно трябва да подадете и заложете дата за подаване на заявка за второ плащане след тяхното изпълнение.
Препоръчваме Ви да посетите  наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.