Въпрос:

Здравейте!
Интересувам се от това дали предлагате безплатни обучения или може да ми препоръчате къде да изкарам курс за професионални компетентности и курс за опазване на околната среда, необходими за кандидатстване за млад фермер.
Благодаря предварително!

Отговор:

За съжаление на 22.10.2014 г. приключи последния курс от 150 учебни часа организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), чрез Центъра й за професионално обучение, по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР).
Националната служба за съвети в земеделието не предвижда да провежда други курсове от 150 учебни часа по мярка 111 от ПРСР, тъй като вече сме провели всики курсове по 150 уч.ч. включени в одобрените от Държавен фонд „Земеделие” проекти, а по правилата на мярката няма възможност да добавим още курсове.
Безплатни курсове по мярка 111 се организират и от други институции. Информация за тях е публикувана на сайта на Програмата за развитие на селските райони на Министерство на земеделието и храните (http://prsr.government.bg   – http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1389746014.xls), както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” (http://www.prsr.bg/merki/%D0%9C%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-111/10/index.html  - http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_993.xls). В публикуваната информацията е включен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите и продължителността на обучителните курсове в различните области на земеделието. За точните дати за провеждане на обученията трябва да се свържете с конкретната обуваща организация от списъка.
За да участвате в обучение по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР, трябва да отговаряте на едно от условията по-долу (т.е. не на всички, а поне на едно):
1. да сте земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. да сте управител на юридическо лице/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
3. да сте физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;
4. да сте управител/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;
5. да сте одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.)..
Тези изисквания са определени съгласно чл. 21 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. (http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135594889

По отношение на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 г. - в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 няма задължително изискване да сте завършили курс в областта на земеделието за да кандидатствате по подмярката.
Кандидатите по подмярката, които нямат завършено висше / средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше / средно икономическо образование със земеделска насоченост или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство, може да изкарат курс в областта на земеделието от минимум 150 часа в рамките на 36 месеца от одобрението на техния проект.
При кандидатсване по подмярка 6.1. допълнително предимство (точки по критериите за подбор) получават единствено кандидатите, които имат завършено висше / средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше / средно икономическо образование със земеделска насоченост. Кандидатите със свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство или със завършен курс в областта на земеделието от минимум 150 часа не получават допълнително предимство (точки по критериите за подбор).