Въпрос:

Здравейте,
Имам намерение да кандидатствам по мярка 6.1 от ПРСР за изграждането на зайцеферма. Към момента разполагам с необходимия брой животни за да бъда допустим кандидат.Казусът, който възникна е, че съм наемател на 700 дка земеделска земя (от които съм очертал по СЕПП 540 дка) с ДОГОВОРИ ЗА ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА. При тези обстоятелства допустим кандидат ли съм по мярка 6.1?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че за съжаление предоставената от Вас информация е недостатъчна за да ви дадем конкретен отговор, тъй като в писмото не уточнявате колко и какви животни имате, както и какви култури има върху земята, която сте наели.
Както вероятно сте запознат по подмярка 6.1. едно от изискванията за кандидатстване е икономическият размер на стопанството Ви да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО.
Съгласно чл. 5, ал. 16 на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873) при изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя т.е. включват се и културите отглеждани върху земята с едногодишни договори. Следователно във Вашия случай при изчисляването на икономическия размер на земеделското Ви стопанство се включват и културите отглеждани върху 700 дка наета земя. 
По отношение на следното изискване по подмярка 6.1. - всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години. При положение, че даден млад фермер (както е във вашия случай) формира 8 000 евро СПО от животни, то тогава това изискване не се отнася за него.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.