Въпрос:

Имам интерес да кандидатствам по мярка 6.1 за развитието на зайцевъдна ферма. Към момента разполагам с 85 бр. зайкини майки, които формират 12 733,72 евро СПО. В тази връзка съм изправен пред следния казус:
1. През 2014г. съм заявил по СЕПП естествени ливади в размер на 100 дка с 5 годишни договори за наем. Предвид това, че вече е изтекла 1 година, остатъчният срок по договорите е 4 години.
2. Тази година  съм заявил още 600 дка естествени ливади, като за тях разполагам с едногодишни договори.
Въпросите ми са следните:
1. Задължен ли съм да отразя в бизнес плана по 6.1 тези вече очертани 700 дка естествени ливади?
2. Вземат ли се предвид притежаваните от мен 700дка естествени ливади, заедно със зайкините майки при изчисляването на СПО?
3. Приемаме, че се вземат предвид при изчисляването и заедно със зайкините майки влизат в рамките на 16 000 евро СПО. Допустим ли съм като кандидат по мярката при условие, че договорите за ливадите са за съответно една и четири години, а като изискване изрично е посочено, че следва да са за минимум 6 години?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че икономическият размер на Вашето стопанство би бил следният: 49 405.00 лв. или 25 260.38 евро.

В повечето случаи, стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.

Във Вашия случай, Вие няма да сте допустим по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, тъй като както вероятно сте запознат по подмярка 6.1. едно от изискванията за кандидатстване е икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО.
Съгласно чл. 5, ал. 16 на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873) при изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя т.е. включват се и културите отглеждани върху земята с едногодишни/ двугодишни и т.н. договори. Следователно във Вашия случай при изчисляването на икономическия размер на земеделското Ви стопанство се включват и културите отглеждани върху 700 дка наета земя.  Те се описват и в бизнес плана.
По отношение на следното изискване по подмярка 6.1. - всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години. При положение, че даден млад фермер (както е във вашия случай) формира 8 000 евро СПО от животни (в случая зайкини – майки), то тогава това изискване не се отнася за него.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.