Въпрос:

Здравейте,
Искам да си направя проект по мярка "млад фермер", но не съм регистриран земеделски производител.
Може ли това да стане сега, с животновъден обект, или има срокове?
Ако да, възможно ли е да се регистрирам във всяка областна дирекция, или трябва да е там, където е животновъдният обект?
Благодаря ви много предварително за отговора!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че за да кандидатствате по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ може да сте се регистрали и един ден преди датата на кандидатстване.
Съгласно чл. 3, ал. 4 на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) регистрацията като земеделски стопанин се извършва в областната дирекция "Земеделие" по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. Тук може да намерите адресите и контаките на областните дирекции по земеделие - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx .