Въпрос:

Здравейте,
Притежавам имот в селски район посочен в списъка на селските райони по ПРСР 2014 2020.
Ще имам ли право да участвам за по мярка 6,4 развитие на неземеделски дейности като  ЕООД, създадено през 2015 година. Дейността ще се осъществява само в селския район.

Отговор:

Във връзка зададения от Вас въпрос ви информираме, че предоставената от Вас информацията  е недостатъчна за да можем да Ви дадем много подробен отговор, тъй като не е ясно за какви дейности ще кандидатствате. За съжаление на този етап не можем да ви представим и подробна информация за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, тъй като наредбата за прилагане на подмярката е в процес на изготвяне от страна на МЗХ и все още не са ясни конкретни изисквания и условия по тях.

Съгласно одобрения от ЕК текст на подмярка 6.4. бенефициенти по подмярката ще са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. 
В текста на подмярка 6.4. няма забрана да кандидатстват ЕООД-та създадени през 2015 г. Предимство при класирането и одобряването на проекти, обаче ще имат кандидати, които са осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване. Освен това ще се дава предимство и на:
- проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
- кандидати, одобрени по подмярка 6.1. „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
- проекти на тютюнопроизводители;
- проекти в секторите, посочени в т. „мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
- проекти фокусирани върху най-бедните райони (северозападен и/или северен централен район).

По подмярка 6.4. се предвижда да се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (сектори „Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, преработка на селскостопански продукти, когато крайният продукт е в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията т.е. микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв. и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis т.е. размерът на помощта не трябва да надхвърля 200 000 EUR за период от три бюджетни години.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.
В случай, че кандидатът е малко земеделско стопанство регистрирано като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г. (между 2 000 и 8 000 евро стандартен производствен обем и да е получило минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности), то кандидатства по операция 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” на подмярка 6.4., като финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допустимите. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук:
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427279629.rar.

За повече информация  и за документите по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (www.prsr.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за публикуване на мерките и условията за изискване към кандидатите по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и на заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане за мерките по новата ПРСР 2014-2020 г. След приемане на наредба по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на горепосочените сайтове ще бъдат качени и образци на документите, необходими за кандидатстване.