Въпрос:

Здравейте!
Моля за съвет как да постъпим в нашия казус! Съпругът ми работи за земеделски производител-физическо лице, регистриран по ДДС. ЗП е вече на около 70г. и иска да се оттегли и да остави дейността на съпруга ми. Договорите за аренда на земята изтичат догодина и са сключвани на името на ЗП. Възможно ли е с генерално пълномощно съпругът ми да поеме дейността изцяло, без да е нужно да се регистрира като ЗП сега, или трябва да се сключат нови договори и да се регистрира като ЗП. Благодаря!
Поздрави!

 

Отговор:

Във връзка със зададения от Вас въпрос Ви информираме, че с така предоставената информация не става ясна целта, която искате да постигнете и съответно сроковете в които искате да го направите.

В случай, че съпругът Ви иска да кандидатства по схеми и мерки за директни плащания или по някоя от мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. трябва да се регистрира като земеделски производител съгласно Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 1999г.) - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334.
Предвид факта, че арендните договори изтичат през следващата стопанска година можем да ви препоръчаме като един възможен и често практикуван вариант: арендатора на земите да ги преотдаде на съпруга Ви с едногодишен договор за наем. С тези договори вашият съпруг ще се регистрира като земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин и заверени в Общинска служба по земеделие.

Искаме да Ви информираме, че от 2015г. съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) (Обн. ДВ. бр.58 от 1998г.) -  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656, за да кандидатствате по схемите за директни плащания в т. ч. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) задължително трябва да сте регистриран земеделски производител (стопанин) по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. В чл. 41 на ЗПЗП е записано следното: „Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за Директни плащания, когато са регистрирани съгласно чл. 7  от ЗПЗП и когато ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане……...”
Кандидатите за подпомагане подават заявление за подпомагане за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на площите, а земеделските стопани, които са собственици на земите, подават и декларация по чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните. Общинските служби по земеделие проверяват представените им заявления за подпомагане за наличие на правно основание за ползване на заявените земеделски площи от кандидатите за подпомагане, чрез специализирания софтуерен продукт. Общинските служби по земеделие не въвеждат информацията в системата  за заявените за подпомагане земеделски площи, за които не бъде установено правно основание за тяхното ползване и когато ползвателят на земята не е направил вноската по 37в, ал. 7 (за белите петна по споразуменията за ползване на масивите) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година.
В тази връзка не е възможно прехвърлянето на правата на ползване на земеделските земи да става с генерално пълномощно, тъй като правното основание за ползване на земеделски земи съгласно чл.41, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители се доказва със:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
2. договори за аренда, за наем или за лизинг на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
6. съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
7. разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти;
8. актове на министъра на земеделието и храните по чл. 24б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за безвъзмездно предоставяне на земи от държавния поземлен фонд на организациите и ведомствата по чл. 24, ал. 2 и 3, необходими за тяхната дейност.

За да си гарантира вашия съпруг дългосрочното ползване на тези земи препоръчваме да се предприемат своевременни действия за сключване на арендни договори с арендодателите на земеделските земи. В тази връзка е необходимо да се консултирате с юрист, как съгласно Закона за арендата в земеделието  и Закона за задълженията и договорите това може да се осъществи.
Имайте предвид следните постановки записани в Закона за арендата в земеделието (Обн. ДВ. бр. 82 от 1996г.) -http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133894145
"Чл. 11. (1) Ако е уговорено в договора, арендаторът може да преарендува част или целия обект на договора, да заложи правата си по договора за аренда или да ги прехвърли на трето лице.
(2) При преарендуване преарендаторът не може да има повече права от арендатора, а последният не се освобождава от задълженията си към арендодателя.

„Чл. 16. (1) Ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е основание за изменение на арендното плащане.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.)
(3) Срокът на действие на изменението на договора е най-малко до края на стопанската година, през която е направено искането.
(4) Насрещната страна е длъжна да отговори писмено в едномесечен срок от получаване на предложението за изменение на договора, освен ако с него не е определен друг срок.
(5) Ако страните не постигнат споразумение по иск на страната, която е направила предложението, решение взема районният съд.
(6) Отказът от правото да се иска изменение на договора за аренда и уговорките, че от упражняването или неупражняването му могат да се претендират вреди или облаги, са нищожни.
Чл. 17. (1) Ако е уговорено в договора, наследниците, съответно правоприемниците на арендатора го заместват като страна в договора за аренда. Те са длъжни да уведомят незабавно арендодателя за настъпилото заместване и да му посочат определения техен пълномощник.
(2) Приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден. Ако договорът не е бил вписан, той има сила по отношение на приобретателя за две стопански години след годината на придобиването.
(3) Приобретателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване. Той не може да иска от арендатора да изпълни към него задължение, което той вече е изпълнил към предишния арендодател до получаване на съобщението за заместването.
(4) Приобретателят замества предишния арендодател по отношение на дадените от арендатора обезпечения от момента на получаване на съобщението по ал. 3. Заложените вещи могат да останат у приобретателя само със съгласието на арендатора.
(5) Алинеи 2, 3 и 4 се прилагат и по отношение на приобретателя на ограничено вещно право върху арендувания обект на договора, упражняването на което би лишило арендатора от уговореното ползване.
(6) Ако арендодателят обремени арендувания обект на договора с право на трето лице извън случаите на ал. 5, то може да упражнява това право, доколкото не пречи на арендатора да ползва обекта на договора съгласно договора.
Чл. 18. (1) Продължаването на арендния договор се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в нотариалните книги и в регистъра на съответната общинска служба по земеделие.
(2) Предложението за продължаване на договора следва да се отправи най-късно до изтичане на деветия месец на стопанската година, предхождаща прекратяването на договора за аренда.“

Възможността да се прехвърлят арендните договори на Вашия съпруг е регламентирана в чл. 99 от Закона за задърженията и договорите, като юридическия термин за това се нарича "себективна цесия".
"Чл. 99. Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.
Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.
Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне.
Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.


Съветваме Ви също така да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата ще работи.