Въпрос:

Здравейте,
Бих желала да кандидатствам по подмярка 6.1 със зеленчукова градина. Бихте ли ми дали информация към кого да се обърна, за да ми вземе проба от почвата и да ми каже какъв сорт ще вирее най-добре и колко ще струва това изследване.
Предварително Ви благодаря за отделеното внимание!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че първият прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., приключи на 24.07.2015 г.. Съгласно Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г. Национална служба за съвети в земеделието чрез своите Териториални областни офиси предостави на кандидати по първия прием по мярка 6.1 безплатен консултантски пакет, който включва изготвянето на бизнес план, заявление за кандидатстване и предоставяне на информация и съвети по различни модули свързани с дейността и развитието на стопанството, включително  вземане на почвени проби и предоставяне на препоръки за торене. За следващите приеми по мярка 6.1 все още не е ясно дали НССЗ ще предоставя безплатно  консултантския пакет на кандидати по мярка 6.1.
Към Национална служба за съвети в земеделието функционира Аналитична лаборатория, в която се извършават агрохимични анализи на почва. На сайта на НССЗ  (http://www.naas.government.bg) в рубрика „Лаборатория има подробна информация за дейността на лабораторията - http://www.naas.government.bg/bg/Лаборатория.
Взимането на почвени проби може да се извърши по указание за вземане на почвени проби, което може да прочетете от тук - http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Ukazania%20za%20vzimane%20na%20pochveni%20probi%20za%20agrohim%20analiz.pdf. За зеленчукова градина е препоръчително да се вземат проби от дълбочина 0-30 см, а количеството на всяка проба да е около 0,500 кг. Анализите, които препоръчваме за зеленчукова градина са: определяне на pH в калиев хлорид, определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен азот), усвоими фосфор и калий.

На база на получените резултати може да Ви бъде изготвена препоръка за торене, в която да бъдат препоръчани най-подходящите видове зеленчуци и съответните норми на торене.
Взетите почвени проби могат да бъдат изпратени на адрес: Национална служба за съвети в земеделието, отдел Аналитична лаборатория,  гр. София, ул. Шосе Банкя № 7 или да бъдат донесени на място с попълнено заявление за почвени проби. Допълнителна информация, може да прочете от тук - http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Model%20zaqvlenie%20pochveni%20probi%20plateni.pdf.
Анализът на пробите се извършва по утвърден ценоразпис, описан на следния интернет адрес - http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/CENORAZPIS%2009.05.2013.pdf. Заплащането се извършва само по банков път, номера на сметката може да немерете от тук - http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Smetka%20NSSZ%20UNICREDIT%20BULBANK.pdf. При изпращането на пробите за анализ е необходимо да се приложи и копие от платежното нареждане.
Резултатите могат да Ви бъдат предадени лично, изпратени по е-mail или с куриер.
Почвените проби може да си вземете сама или със съдействието на наш експерт от съответния Териториален областен офис при посещение на вашето стопанство, където може да получите също подробна информация за методиката на вземане на почвени проби, препоръките за торене и съвети в областта на зеленчукопроизводството и избора на сорт.

Съветваме ви да посетите най-близкия за Вас Териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата работи и ще работи.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на Териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.

Предоставяме Ви  и информация за подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., условията и изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873).
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;
В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Тъй като от зададения от вас въпрос не става ясно с какъв размер е стопанството Ви  предоставяме и кратка информация и за друга подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В момента по тази мярка се изготвя наредбата и се очаква в началото на следващата година да има прием по нея. На този етап в ПРСР 2014-2020 г. са записани следните критерии за допустимост на кандидатите:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 1999 г.;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..
В процесът на оценка проектите, които не са събрали даден минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане. Минималният брой точки все още не е определен, тъй като все още наредбата по тази мярка е в процес на разработване.
От страна на МЗХ към момента не е посочен индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане в началото на 2016 г.
На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя  проектите  и заявленията на кандидатите по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.