Въпрос:

Здравейте,
През последните 2 години с много ходене по мъките успяхме да закупим 60 декара зeмеделска земя (за съжаление не е комасирана), 2 стари къщи, които бихме искали да реставрираме и направим къщи за гости и имаме 2 двора общо 2,5 декара земя. Закупихме 2 оранжерии по 200 кв. м. всяка и плануваме да закупим още ако потръгне бизнеса. Тази есен ще сеем 25 декара био лимец и следователно искаме да се кандидатираме за био сертификат, както на лимеца, така и на другите култури и зеленчуци.
Общо взето сме вегетарианци и обожаваме био зеленчуци, и идеята зад бизнеса не е само да изкарваме пари, но да продаваме високо качествена храна и да правим хората щастливи, така както сме ние, понеже консумираме само качествени продукти.
На този етап нямаме идея от къде да започнем и по кой/кои проекти може да кандидатстваме. Има толкова много информация по интернет, и всичко е различно, че напълно се объркахме. Нямаме възможност да стоим в България за дълго, все пак трябва да се работи, но ще си идваме на 9-ти декември и ако има начин искаме да свършим работата с проектите.
Бихте ли могли да ни дадете съвет, по имейл или ако може да се чуем по скайп, ние също можем да звъним на домашни телефони, но не и на мобилни в България, и да помогнете и кажете какви са вариантите пред нас? Не съм сигурна дали сме изпуснали сроковете и може ли всяка година да се кандидатства или не? И може ли по повече от един проект да се кандидатства? Имаме нужда от техника, от разсад, от още земя и т.н. и каквато и да е помощ, ще бъде добре дошла.
Също как се кандидатства за директни плащания, агроекологични плащания и по СЕПП и схемата за единно плащане на площ? Въобще те различни ли са и може ли по всички да се кандидатства? Доста е объркващо, извинявам се ако звуча глуповато, предполагам, че въпросите ми са объркващи и неточни, но вярвам че ще ме разберете.
Предварително Ви благодаря за времето и помощта и ако може, бихме искали да се срещнем декември месец.

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси, Ви съветваме, когато се върнете в България през месец декември първо да посетите нашия офис в гр. Пазарджик (www.naas.government.bg/bg/ЗаНас/Структура/ТериториалниСектори/Пазарджик) . Той се намира на ул. „Цар Симеон“ 23, тел. 034/440866, моб. тел.: 0885 848 112, 0886 994 210, e-mail: pazardjik.m@naas.government.bg. Нашите експерти ще Ви консултират за възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата ще работи.
Моля имайте предвид, че през м. декември когато сте в България няма как да се приключи с проектите и всичко да Ви е готово за кандидатстване, тъй като по различните мерки се кандидатства по различно време.
Предоставяме, Ви информация за подходящи мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по които вероятно ще може да кандидатствате, когато бъде отворен прием:
• Общо за земеделие :
- Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“;
- Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“;
- По някоя от мерките, подмерките и операциите на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. в т.ч. подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.
• Специално за биологично земеделие:
- Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП от мярка 11 „Биологично земеделие“;
- Подмярка 11.2 Плащания за поддържане на биологичното земеделие за ха ИЗП от мярка 11 „Биологично земеделие“.
• За селски туризъм:
- Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“;
- Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.

По-долу Ви представяме по-подробна информация за горепосочените мерки.
По подмярка 4.1. условията и изискванията за кандидатстване са определени в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2136462960).
Допустими бенефициенти ще могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по - малко от 8 000 евро;
- Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство“, сектор „плодове и зеленчуци“, производство на „етерично – маслени и медицински култури“ и производство на технически култури.
Стопанствата с икономически размер между 6 000 и 8 000 евро СПО от секторите „Плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени“ култури е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г. по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата.Таблицата е включена и като приложение № 14 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. Съгласно таблицата един дка с лимец е равен на 114 лв. СПО, или за 8 000 € СПО са необходими 138 дка – при положение, че сте решили да кандидатствате с култура лимец  (138 х 114 лв. = 15 732,00 лв., 15 732,00 лв./1,95583 = 8 043,64 евро (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.)).
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.
Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие“.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.
В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1, които не са събрали минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 7 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. няма да бъдат одобрени за подпомагане.
Срокът за приема на проекти по подмярка 4.1. от ПРСР 2014 - 2020 г. беше до 08.06.2015г. На този етап нямаме информация, кога ще бъде следващия прием.
По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ горепосочената финансовата помощ  се увеличава с 10%.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., условията и изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873).
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по подмярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по подмярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;
В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство“ и/или в сектор „плодове и зеленчуци“;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Срокът за приема на проекти по подмярка 6.1. от ПРСР 2014 - 2020 г. беше от 29.06.2015г. до 24.07.2015г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. На този етап нямаме информация, кога ще бъде следващия прием.
За подмярка 6.1 Ви обръщаме специално внимание и Ви информираме, че не може да кандидатствате с пълномощник, докато за директните плащания може.
По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г, на този етап в ПРСР са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 1999 г.;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
Съгласно таблицата за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства, за да сте допустим кандидат по подмярката трябва да разполагате с минимум 35 дка лимец (2 040,05 евро СПО) или максимум около 137 дка с лимец (7 985,36 евро СПО). 35 дка лимец са равни на 2 040,05 евро СПО (35 х 114 лв. = 3 990,00 лв., 3 990,00 лв./1,95583 = 2 040,05 евро (използва се официалният курс на БНБ – 1 евро = 1,95583 лв.)).
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1 500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8 000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3 500+9 000)).
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- производствата им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г.
В процесът на оценка проектите, които не са събрали даден минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане. Минималният брой точки все още не е определен, тъй като все още наредбата по тази мярка е в процес на разработване.
От страна на МЗХ към момента не е посочен индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане в началото на 2016 г.
На този етап е планирано Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно да изготвя и проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.
По ПРСР 2014-2020 за подмярка 6.3 вероятно ще има определена възможност за кандидатстване с „намерение“, но само за определени култури, което означава, че към датата на кандидатстване може да не сте засадили записаните култури в анкетната Ви карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но те трябва да бъдат засадени през стопанската година на кандидатстване, тъй като при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство се включват само култури, които са засадени или ще бъдат засадени до края на стопанската година.
По всяка една от горепосочените мерки няма изискване обработваната от земеделския стопани земя да е в едно землище.

По подмерки 11.1 „Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП“ и 11.2 „Плащания за поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., условията и изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 (Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г. - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136458723 ).
Допустими бенефициенти са:
• Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци).
• Да отговарят на дефиницията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) (http://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656) .
• Да бъдат регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие”.
• Да имат сключен договор за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство с контролиращо лице получило разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Списъкът може да видите от тук - http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers;
По подмерки 11.1 и 11.2 земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направените разходи и претърпените загуби при изпълнение на биологичните си дейности. Размерът на компенсаторните плащания  по видове култури са описани подробно в чл. 11 на Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11.
Бенефициентите, които покриват критериите за избираемост ще бъдат одобрени в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).
Земеделските стопани, трябва да заявяват за подпомагане площи, като  предварително получат информация от тяхното контролиращо лице за биологично производство дали те се намират в процес на преход или са сертифицирани.
Кандидатстването по мярка 11 е опростено и заявлението за подпомагане представлява приложение към  общото заявление за директни плащания. Средствата, получавани по подмярката директно постъпват в банковата сметка на бенефициента.
Допълнителна информация, специфична за мярка 11:
• Бенефициентите по подмярката поемат ангажимент да спазват изискванията по управлението за период от 5 последователни години. След изтичане на петгодишния период на ангажимента, кандидатите могат да удължават ангажимента си ежегодно до изтичане на програмния период;
• Минималните изисквания за участие мярката:
- За биологично земеделие – 0,5 ха;
- За биологично пчеларство – 20 пчелни семейства;
- За биологично животновъдство – 0,5 ха и 1 животински единици (ЖЕ).
* От това изискване се допускат следното изключение:
- За култивирани гъби; оранжерийни култури; посевен и посадъчен материал – 0,1 ха;
• До края на петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж кандидатът да е получил сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство;
• Кандидатът за подпомагане или изрично упълномощено от него лице трябва да премине агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4, по мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат (начина на доказване на опит е описан в чл. 16, ал. 4 на Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11);
• Одобрената за подкрепа площ може да бъде намалена с до 10 %, но не по-малко от минимално определената площ за подмярката през периода на прилагане на поетото задължение. В този случай бенефициентът не връща предоставената помощ и ще получава компенсаторни плащания за намаления размер на площта за оставащия период за изпълнение на задължението;

По-долу Ви предоставяме информация и за подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
По подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ се подпомага стартирането на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:
• Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
•  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
•  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Бенефициенти по подмярката са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро, като подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година. Второто плащане, което е в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
• Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
• Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
• Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
• Стопанството на кандидати – земеделски стопани, които не са микропредприятия  трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата.

При одобрението на заявленията ще се следват следните принципи за определяне на критериите за подбор:
• Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
• Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
• Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
• Създаване на заетост.
По подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Бенефициенти по подмярката са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Допустимите разходи по подмярката за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включват:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.
В случай, че кандидатът е малко земеделско стопанство регистрирано като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г. (между 2 000 и 8 000 евро стандартен производствен обем и да е получило минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности), то кандидатства по операция 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” на подмярка 6.4., като финансовата помощ е в е в размер до 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.
За повече информация  и за документите за кандидатстване по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (www.prsr.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. За съжаление на този етап не можем да ви представим информация кога се очаква да има прием на проекти по подмерки 6.2. и 6.4., тъй като наредбите за тяхното прилагане са в процес на изготвяне от страна на МЗХ. След приемане на наредбите на горепосочените сайтове ще бъдат качени и образци на документите, необходими за кандидатстване. както и заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане по тях.
Предоставяме Ви информация и за Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Единното плащане на площ се предоставя за всеки допустим хектар, деклариран през съответната година и не е обвързано с вида и количеството произведена продукция. Размерът се изчислява всяка година, като годишният финансов пакет за Схемата се раздели на общия брой хектари, които отговарят на условията за подпомагане и които са заявени по СЕПП.
С оглед прилагането на СЕПП в сега действащата национална уредба е регламентирано, че:
- допустими за подпомагане са обработваемата (орна) земя, постоянно затревените площи (пасища и ливади), трайните насаждения и семейните градини;
- площите трябва да бъдат поддържани в добро земеделско състояние;
- земеделските стопани трябва да спазват изискванията за кръстосано съответствие (от 2014 г. и изискванията по буква Б от Приложение II на Регламент 73/2009);
- минималният размер за допустимост на стопанството е 1 хектар и 0,5 хектара за трайни насаждения. На подпомагане подлежат парцели с минимална площ 1 декар.

За повече информация следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (www.prsr.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за публикуване на мерките и условията за изискване към кандидатите по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и на заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане за мерките по новата ПРСР 2014-2020 г.