Въпрос:

Здравейте,
Аз съм на 49 години и отскоро съм земеделски производител.  Имам пчелин с 35 кошера, който искам да разширя. Запознах се с подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. За съжаление намерената информация е недостатъчна и се свежда до различни интерпретации на публикуваното в Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020.
Обръщам се към Вас с няколко конкретни въпроса, свързани с подмярка 6.3 и прилагането ѝ в пчеларството:
1. Допустимо ли е бизнес планът да предвижда изпълнението на поставената цел за период, по-кратък от пет години?  Ако това е възможно и целта е постигната в края на втората година, направена е съответната проверка и е преведен втория транш на помощта, какви са задълженията ми през следващите три години, свързани с ПРСР?
2. Увеличението на кошерите и пчелните семейства задължително ли трябва да става от лицензиран производител за майките и/или  роевете и от дърводелска фирма за кошерите? Допустимо ли е увеличаване на пчелина със  собствено произведени майки и отводки?
3. Ако съм одобрена за финансиране по подмярка 6.3, по време на изпълнение на бизнес плана мога ли да кандидатствам по Националната програма по пчеларство 2014-2016, мярка Б - Борба срещу вароатозата и мярка Г - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери? А мога ли да кандидатствам за обучение по пчеларство по мярка 1?
4. След като помощта по мярката е фиксирана и е обвързана само с постигането на планирания краен резултат, ще се изисква ли доказване на разходите по изпълнението на бизнес плана?
5. Необходима ли е регистрация на земеделския производител – физическо лице по Закона за ДДС при кандидатстването  и/или във връзка с прилагането на мярката?
6. Колко пъти ще има прием на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – еднократно за целия период на действие на ПРСР или всяка година до 2020 г.?
7. Има ли някаква яснота по сроковете за обнародване на наредбата за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и приема на документи?
8. На какви условия трябва да отговаря един земеделски производител, кандидатстващ по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г., за да може да ползва предлаганиите от НССЗ безплатни консултантски услуги и безплатно изготвяне на проектите и заявленията?
Ще се радвам да получа и друга полезна информация, свързана с подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, както и с други възможност за финансиране на пчеларството.

Отговор:

Във връзка със зададените въпроси ви предоставяме следната информация:
На този етап е все още Наредбата за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., която ще регламентира всички конкретни условия на кандидатстване и изпълнение на бизнес плана е все още в процес на изготвяне от работна група към Министерство на земеделието и храните. По тази причина не можем на този етап да Ви предоставим конкретни  и точни отговори на поставените от Вас въпроси.

В отговор на  първия въпрос Ви информираме, че периодът на изпълнение на бизнес плана по подмярка 6.3. все още не е уточнен, тъй като Наредбата е в процес на изготвяне и до нейното публикуване в Държавен вестник ще продължи нейното обсъждане и ще се правят промени в нея. Практиката от досега прилаганите  и стартиралите мерки  от ПРСР е да се поддържа стопанството през 5-годишен период съгласно заложената в бизнес плана стратегия за развитие, независимо кога се получават първо и второ плащане.
В текста на подмярка 6.3. в одобрената от ЕК Програма за развитие на селските райони е записано, че  изпълнение на бизнес плана е свързано с  постигане на поне една от следните три цели:
- Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване
и/или
- Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване
и/или
- Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем.
Във Вашия случай увеличаване на пчелните семейства с 20 % спрямо датата на кандидатстване предполага нарастване с минимум 7 пчелни семейства. Имайте предвид, че трябва да поддържате стандартния производствен обем (СПО), който сте заложили в бизнес плана (БП) до края на периода (който ще се уточни в наредбата). БП трябва да включва описание на първоначалното състояние на земеделското стопанство и стратегията за неговото развитие за периода на подпомагане. Също трябва включва описание на инвестициите и дейностите, който са необходими за развитието на стопанството.

В отговор на  втория въпрос Ви информираме, че в Тематичната програмата за малките стопанства няма записани ограничения за начините на увеличаване на пчелните семейства и кошерите. Ако има ограничения, те ще бъдат упоменати в Наредбата за подмярка 6.3., но се очаква да е допустимо увеличаването на пчелина със собствено произведени майки и отводки.

В отговор на  третия въпрос ви информираме, че ако сте одобрен по подмярка 6.3 от ПРСР може да кандидатствате и по Националната програма по пчеларство 2014-2016, мярка Б - Борба срещу вароатозата и мярка Г - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери, при положение, че отговаряте на условията за допустимост, които са записани в Програмата. Вероятно в Наредбата по мярка 6.3 може да има уточнение, че кошерите, които са закупени по Националната програма по пчеларство 2014-2016 няма да се считат за инвестиция за подмярка 6.3, но ще се отчитат при изчисляването на СПО на стопанството.
Ще може да кандидатствате и по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР, но само когато има обявен обучителен курс от обучаваща организация одобрена от Министерството на земеделието и храните по съответни направления (растениевъдство и животновъдство). Всички разходи се изплащат на бенефициента  по подмярката (обучаващата организация). При възстановяването на разходите се прилага система на ваучери, т.е земеделските стопани желаещи да се включат в курсове за обучение ще получат ваучерите Предвидени са курсове с продължителност 30 часа, 150 часа, 100 часа и информационни дейности под формата на семинари от 8 часа и 18 часа. По тази мярка също все още няма изготвена Наредба, в която да са описани условията за участие и допустимост.

В отговор на  четвъртия въпрос Ви информираме, че това ще бъде уточнено в текста на наредбата. Ще се изисква фермерът да води счетоводство (както при подмярка 6.1), но със сигурност няма да се изисква да се доказва за какво точно са изразходвани всички получени средства от финансовото подпомагане по мярката, а вероятно само част от тях.

В отговор на петия въпрос за целите на кандидатстването по подмярка 6.3 не сте задължен да се регистрирате по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), освен ако нямате изрично задължение по ЗДДС свързано с цялостната ви дейност

В отговор на шестия въпрос Ви информираме, че НССЗ няма информация колко пъти ще има прием по подмярка 6.3. Това се определя от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. – Министерство на земеделието и храните

В отговор на  седмия въпрос Ви информираме, че сроковете за обнародване на Наредбата все още не са ясни. Очаква се до края на месец ноември 2015 г. на сайта на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР - http://prsr.government.bg/) да бъде публикуван индикативен график за приема на проекти през 2016 г. по различните мерки от ПРСР, вкл. и по  подмярка 6.3.

В отговор на  осмия въпрос Ви информираме, че условията за ползване на помощта от НССЗ на кандидати по подмярка 6.3 ще бъдат описани в Наредбата за прилагане на подмярка 2.1, операция 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“. На всички кандидати, които са допустими по подмярка 6.3 ще бъде предоставен безплатно консултантски пакет, включващ  изготвянето на бизнес плана и заявлението за кандидатстване, както и допълнителни съвети и консултации свързани с развитието на стопанствата им.
Препоръчваме Ви да посетите и наш Териториален областен офис. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.