Въпрос:

Здравейте,
Със съдружниците ми сме регистрирани като ЗП, но според таблицата за изчисляване на СПО нямаме 4 000 лв. Интересуваме се, тъй като все още няма наредба за мярката, ще имаме ли възможност да кандидатстваме по нея с „намерение“ според бизнес плана ни да посадим определени декари култивирана шипка дo края на календарната година на кандидатстване или вече трябва да имаме СПО 4 000 лв. като минимум, за да кандидатстваме. И другият ни въпрос е ще може ли да се кандидатства изобщо с култивирана шипка, тъй като не фигурира нито в таблицата за изчисление на СПО, нито в инструкциите за попълването й, а характеристиките й са сродни с тези на маслодайната роза.
Предварително ви благодаря.

 

Отговор:

По отношение на поставените от Вас въпроси, първо бихме искали да Ви информираме, че конкретните изисквания за кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. ще бъдат определени в наредбата за прилагане на подмярката. Наредбата предстои да бъде разработена. В нея ще бъде уточнено дали може да се кандидатства с намерения и при какви условия.
Вероятно ще се приложи същия принцип както и за подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Съгласно Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1. (Обн. ДВ. бр. 40 от 2 Юни 2015 г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873) има възможност за кандидатстване с „намерение“, но само за определени култури (без животни) и това означава, че към датата на кандидатстване може да не сте засадили/засели записаните култури в анкетната Ви карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но те трябва да бъдат засети/засадени през стопанската година на кандидатстване, тъй като при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство се включват само култури, които са засети/засадени или ще бъдат засадени/засети до края на стопанската година. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2015/2016 г. т.е. от 01.10.2015 до 30.09.2016). Специално за трайните насаждения обаче има и допълнителни ограничения - периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Когато овощните трайни насаждения са засети по вкоренен по картонажен метод материал, както и за ягодите, допустимият период е цялата година, но преди датата на кандидатстване.

Горепосоченото показва, че ако до 30.09.2016 г. се обяви прием на проекти по мярка 6.3., за да кандидатствате ще трябва да засадите/засеете съответните култури до 30.09.2016 г., но ако са трайни насаждения те трябва да бъдат засети/засадени до 14 април 2016 г. или ако са засадени по вкоренен по картонажен метод материал, както и за ягоди, срокът е до датата на кандидатстване.

По вторият Ви въпрос Ви уведомяваме, че съгласно Инструкцията за попълване на таблицата за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства шипката се отнася към Код 3023 Маслодайна роза .
Инструкцията е публикувана на интернет страницата (www.prsr.government.bg) на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР и може да се изтегли от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1434329852.rar.

Предоставяме Ви и допълнително информация относно подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., на този етап в ПРСР са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:

1. Да са регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 1999 г.;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).

По подмярката не са допустими бенeфиценти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г., както и бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г.

Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- характеристика на земеделското стопанство;
- стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство.
- специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..

В процеса на оценка проектите, които не са събрали даден минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане. Минималният брой точки все още не е определен, тъй като все още наредбата по тази мярка е в процес на разработване.
Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., като индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г. е посочен м. април 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 

НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 – 2020 г.