Въпрос:

Здравейте!
Бих искала да помоля за малко помощ.
Въпроса ми е следния - имам малко стопанство от зайци, през м. 12.2015 г. си регистрирах стопанството при ветеринар и всичко му е наред, през месец декември имам и получени доходи, които мисля да декларирам в годишната си данъчна декларация която ще подам през април 2016 г. Същинската ми регистрация като земеделски стопанин съм я започнала през м. 12.2015 г., но още не са ми издали зеления талон и не съм подала документи в НАП за самоосигуряване. Искам да кандидатствам по подмярка 6.3 ще бъда ли допусната, тъй като същинската ми регистрация ще се осъществи през януари, 2016 г? И мога ли да си декларирам дохода получен от земеделие получен през 2015 г. като физ. лице и да си внеса дължимия данък?

 

Отговор:

В отговор на зададените от Вас въпроси бихме искали да Ви информираме, че конкретните изисквания за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г  ще бъдат определени в наредба за прилагане на подмярката. Наредбата предстои да бъде разработена. В нея ще бъдат уточнени по-подробно изискванията към регистрацията и осигуряването на земеделските стопани кандидати по подмярката. На този етап не се предвижда да има ограничения в срока за регистрация на земеделските стопани желаещи да кандидатстват по подмярка 6.3 т.е. ще могат да кандидатстват и земеделски стопани регистрирани през 2016 г. по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334.
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно ще изготвя и проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.

По отношение на втория Ви въпрос Ви информираме, че би трябвало да си декларирате получените доходи от земеделие и да внесете дължимия данък за тях. Съгласно чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631) регистрираните по Наредба 3/1999 г. земеделски стопани намаляват облагаемия си доход с 60 на сто за доходи от производство на непреработени продукти от селското стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност (за тях намалението е 40%). За нерегистрираните земеделски стопани - физически лица, намалението е с 40% за всички доходи от производство на непреработени продукти от селското стопанство.

Съветваме Ви да следите интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (www.prsr.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за публикуване на наредбите за условията и изискванията към кандидатите по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и на заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане за мерките по новата ПРСР 2014-2020 г.