Въпрос:

Здравейте,

Бих искал да ви задам няколко въпроса.

Ще има ли прием по млад фермер (6.1.) през 2016 г.?
Мога ли е ако бъда одобрен, освен като млад фермер да се осигурявам отделно на 8 часов работен ден?
Мога ли освен обработващата площ по проекта да чертая и кандидатствам за субсидиране с друга площ?
И последно, като веднъж съм одобрен по млад фермер, мога ли да кандидатствам по някоя друга от ПРСР?

 

Отговор:

В отговор на първия Ви въпрос, Ви информираме, че съгласно публикувания на интернет страницата (www.prsr.government.bg) на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за Програма за развитие на селските райони (ПРСР) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., през 2016 г. не е предвиден период за прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Индикативният график може да бъде разгледан и  изтеглен от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls

В отговор на втория въпрос, Ви информираме, че ако бъдете одобрен по подмярка 6.1. може да се осигурявате на друго място на 8 часов работен ден и в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873) няма заложени ограничения по този въпрос.

В отговор на третия въпрос, Ви информираме, че при кандидатстване по подмярка 6.1. се заявява цялата налична и обработвана в стопанството земя.

В отговор на четвъртия въпрос, Ви информираме, че младите фермери одобрени по подмярка 6.1 може да кандидатстват по други мерки от ПРСР 2014 -2020 – разбира се ако отговарят на изискванията по тези мерки. Например подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и/или подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

Младите фермери одобрени по подмярка 6.1 не могат да кандидатстват по подмерките от Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. (подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“; подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“; подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции“; подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“).