Въпрос:

Здравейте,
Имам дрян в двора си както и в едно пасище с площ около 100 дка.
Там имам и борчета, може ли да ги сека за елхи и да си добивам клони от дряна?
Поздрави

 

Отговор:

В отговор на Вашите въпроси Ви даваме следната информация:
1. Относно възможността да добивате клонки от дряна, който се намира във вашия двор няма законово ограничение.
2. Относно реда и начина за добив и ползване на дървесина в земеделски земи, лични стопанства, както и в други, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, както и в урбанизирани територии при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131 б от Правилника за прилагане на Закона за горите и Закона за собствеността се урежда в Наредба  издадена от съответната Община.  Ето и подробно каква е процедурата:
Наредбата  към съответната Община регламентира отсичането до 5 /пет/ броя дървета в земеделски земи, което се разрешава от кмета, съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
За издаване на разрешително за отсичане е необходимо заинтересованото лице да подаде писмено заявление до Кмета на съответната Община с приложени към него документи за собственост на имота - решение за възстановяване правото на собственост или нотариален акт, актуална скица на имота заверена от Общинска служба „Земеделие“,  удостоверение за наследници, като когато имота е наследствен и нотариално заверена декларация от наследниците на имота, че са съгласни заявителя да добие дърва от съсобствения им имот.
Имотът, посочен в заявлението трябва да бъде трасиран от съответната поддържаща фирма, като към заявлението се прилага и копие от протокола за трасиране.
За един имот се издава не повече от едно разрешително за сеч и се ползва само от собственика/наследника или наследниците на имота и не се преотстъпва на други лица.
В случаите, когато заявлението е за отсичане на по-голям брой дървета или когато е заявено отсичане на орех, кестен, бадем, лешник и черница, както и други видове дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство и се намират под режим на особена закрила, разрешителното за отсичането се издава от кмета на Общината, въз основа на оглед от експертна комисия назначена със заповед на Кмета на общината и даване на положително становище в изготвения протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността за отсичане на дърветата.

След оглед на място и издаване на разрешително дърветата, разрешени за отсичане се маркират с марка собственост на Общината.

След маркирането на корен се извършва сортиране на дървесината и се изчислява обема на дървесината в плътни кубически метри, като при ползване на дърва за горене – в пространствени кубически метри. Когато това е невъзможно поради липса на специални измервателни уреди, определянето на обема се извършва след отсичането, в лежащо състояние.
Заплащането на услугата за добиване на дървесина извън горски фонд става с приходна квитанциия издадена от Общината, в която се включват: цената за маркиране на дървесина и такса за превозен билет за транспортиране съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на съответната община.
Съобразно изискванията на чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите, дървесината, добита извън горските територии се транспортира придружена с превозен билет или удостоверение за транспортиране, издаден от длъжностно лице, определено от кмета на общината. Превозният билет придружава дървесината до мястото на нейната доставка, посочено в билета, и се съхранява за срок от 3 години. Превозният билет важи само за указания в него ден на транспортиране.
За издаване на разрешително за добив на дървесина извън горски фонд, както и в регулационните и извън регулационните линии на населените места на общината за видове без стопанско значение, се заплаща такса за услугата съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
Административно наказателните разпоредби гласят, че който отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза/лози опазвани съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество се наказва с глоба в определени размери. При установяване на нарушение за незаконно транспортиране на дървесина, без марка и превозен билет се налага глоба в определени размери.

3. Относно възможността да сечете борчетата във вашия имот и да ги продавате като коледни елхи информацията, която ви даваме е следната:
Традиционно дръвчетата се добиват от специално създадени плантации и горски разсадници към държавни горски стопанства и горски предприятия.
Изпълнителната агенция по горите извършва проверки за добив, транспорт и продажба на коледни дръвчета. Служителите от специализираните звена към агенцията и горските инспектори от регионалните дирекции по горите извършват постоянен контрол в съответствие с издадени указания на ИАГ във връзка с кампаниите за добив на коледни елхи, иглолистна зеленина и дрянови колони. Съгласно указанията, добивът на коледни елхи се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за горите.
Транспортирането става задължително с превозен билет. В него трябва да са вписани данни за продавача и купувача, дата и час на тръгване на превозното средство, вид и количество на превозваните дръвчета или зеленина и клони. Също така се посочват и данни за документа, въз основа на който са добити, придобити или получени елхите. Директорът на съответното държавно горско или ловно стопанство оправомощава длъжностни лица, които издават превозните билети. Такъв документ може да бъде издадени и от лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика.
При установяване на нарушения се налагат и глоби - за физически лица е от 50 до 3 000 лева, а за юридически от 100 до 5 000 лева.
Нормативната база, която регламентира това е:
Закон за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.) http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295  и
Наредба № 4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост (Обн. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г.)
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135777927
Но, ако имотът Ви е станал с характеристика на гора и попада в защитена зона по Натура 2000,  Ви съветваме да се обърнете към  компетентният  в случая орган  -  Регионална инспекция по околна среда и води (РОСВ) или съответното поделение на Агенция по горите. Съгласно ограниченията на такива имоти вероятно няма да имате право да премахнете дърветата, но вероятно ще имате право да кандидатстване по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР)