Въпрос:

Здравейте,
интересува ме ако кандидатствам по подмярка 6.1 или 6.3 с насаждения от орехи, има ли ограничения в броя на растенията на декар.
В Приложението за броя на растенията на декар по технология на отглеждане пише:
При интензивни насаждения върху слабо растящи подложки от обикновен орех броя на растенията по технология на отглеждане е 21 на декар, при минимален праг на гъстота на декар 15.
При орехи - подложка обикновен или черен орех броя по технология на отглеждане е 12 на декар, при минимален праг на гъстота на декар 8.
Интересувам се от Френските сортове Фернет и Фернор, които могат да се садят в схеми 8х6, 8х4 и дори 6х4, което доста по-нагъсто от традиционната за България схема 10х10. При тях може да се достигне между 20 и 40 растения на декар.
Това Приложение ограничаващо ли е?
Ще имам ли някакви пречки, ако ореховите ми градини са по-гъсто засадени?
Ще се радвам на всяка информация.

Благодаря ви.

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси, Ви информираме, че при кандидатстването по подмярка 6.1., съгласно чл. 15, ал. 3 на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) бизнес планът трябва да съдържа информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове в т.ч. орехи, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. Съгласно чл. 15, ал. 4 Разплащателна агенция има право в случаите, когато броя на растенията на единица площ е под обичайните агротехнически практики да изиска допълнително от кандидатът да представи становище от дипломиран агроном. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за завършено висше образование на агронома. За повечето от трайните насаждения информацията за минималния брой растения на единица площ е даден на сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (http://prsr.government.bg). Може да се изтегли директно и от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435219079.pdf.
Вероятно за кандидатстването по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. ще се приложи същия принцип както и за подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Конкретните изисквания за кандидатстване по подмярка 6.3. ще бъдат определени в наредбата за прилагане на подмярката. Наредбата предстои да бъде разработена.
Горното предполага, че за подмярка 6.3., както и за подмярка 6.1., няма да има ограничение в максималния брой на растенията за овощни видове в т.ч. орехи, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. По подмярка 6.3. вероятно ще има ограничение само за минималния брой растения (дръвчета) на единица площ.
На този етап е планирано Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно да изготвя и проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.