Въпрос:

Здравейте,
Подал съм Декларация по член 70 и имам регистрирани правни основания /договори за наем/ за 2016. Имотите са разпръснати и с малка площ.
Споразумение /доброволно/ не може да се сключи, а от служебното се отказах. Искам да комасирам земята с други ЗП със същия проблем. Може ли да сключим помежду си договор за пренаемане и преотдаване /т.е. наем на имоти с правни основания с трети лица/ и да подадем да ги регистрират до 15,02,2016? Трябва ли да попълвам и декларация по чл. 70?
Благодаря!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос  ви предоставяме следната информация:
Може да сключите помежду си договори за пренаемане и преотдаване при условие, че не  са едногодишни  и в договорите, които вече сте регистрирали в Общинска служба по земеделие има клауза, съгласно която да можете да преотдавате имотите.  При тези условия може да сключите помежду си договори, които да се регистрират  до 15.02.2016 г.,като правно основание за кампанията за Директни плащания 2016 г.
На този етап не е необходимо да подавате заявление по  чл. 70 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ППЗСПЗЗ). нормативно установения срок за това е 31 юли на съответната година, като касае как ще стопанисвате земеделските земи през следващата стопанска година. 
чл.70 ППЗСПЗЗ "Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение."