Въпрос:

Здравейте,
имам следния конкретен въпрос: Фирмата ни е създадена през 2014 г., като през финансовите 2014 и 2015 г. сме имали основна икономическа дейност свързана със строителството и не сме осъществявали земеделски дейности. Поради стечение на обстоятелствата се насочихме към земеделската дейност. От края на 2015 г. сме сключили договор за наем на около 500 дка орехови насаждения за следващите 10 години. Вече сме регистрирани като земеделски производител, но пред нас стои въпросът дали имаме право да подаваме заявление за подпомагане за 2016 г. по Директни плащания от гледна точка на изискването за Активен фермер. От това, което четем разбираме, че има негативен списък и ние не попадаме в него, но остава въпросът за всички останали земеделски стопани. Трябва ли да доказваме по някакъв начин, че сме асктивен фермер, Не ни става ясно какво е изискването за фирми, които тепърва започват да се занимават със земеделска дейност и как те доказват, че са активни фермери. Достатъчно ли е само кодът на основната ни икономическа дейност в Търговския регистър да се смени?
Благодаря Ви предварително за отговора!

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, както следва:
Няма изискване съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) (http://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656) кандидатите за директни плащания да доказват, че са активни земеделски стопани. В ЗПЗП са посочени случаите, при които не се отпускат директни плащания на физически и юридически лица, както следва:
„Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Директни плащания по схемите по чл. 38а, ал. 1 не се отпускат на физически и юридически лица, които съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни земеделски стопани.
(2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридическите лица, които:
1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;
2. са държавни или общински администрации или техни поделения.“
Както правилно сте отчели, съгласно предоставената от Вас информация, Вашата фирма не попада в негативния списък. Ако попадаше в негативния списък щеше да е необходимо да изпълните едно от изброените в алинея 3 на чл.38б на ЗПЗП условия, за да бъдете допустим за участие в схемите за директни плащания.
Както вероятно знаете може и да се свържете с офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.