Въпрос:

Здравейте, искам да ви попитам няколко въпроса относно мярка 6.3.
1.Имам договор за тютюн и съм получил пари от него през 2015 г. ще отговарям ли за изискването за 33% доход от предходната година?
2.Не съм регистриран земеделски производител! Изчаквам наредбата да излезне за 6.3, проблем ли ще е ?
3. Разполагам с овощни градини, които отговарят на 6000 евро СПО.

Отговор:

Първо бихме искали да Ви информираме, че конкретните изисквания за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.  ще бъдат определени в наредба за прилагане на подмярката. Наредбата е в процес на  разработване. По тази причина все още не можем да дадем изцяло конкретен отговор.
Във връзка с горното моля имайте предвид, че информация, която ще Ви предоставим може да претърпи промени.
В отговор на първият Ви въпрос Ви информираме, че ако Вие лично сте произвел тютюна, доходът получен за неговата продажба ще се признае за доход за целите на подмярката и за проверката на изискването за минимум 33% доходи от земеделие, но дали той ще Ви е достатъчен за да отговорите на това условие няма как да Ви отговорим, защото не знаем общият Ви доход.
В общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка и доходи от продажбата на произведен собствен тютюн - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).

В отговор на вторият въпрос Ви информираме, че на този етап няма заложено изискване кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г. да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 05.02.1999г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) през предходната година или за определен минимален период преди кандидатстването (например един месец преди датата на кандидатстване). Този въпрос ще бъде окончателно определен след като бъде публикувана наредбата за прилагане на подмярка 6.3. В нея ще бъдат уточнени по-подробно изискванията към регистрацията и осигуряването на земеделските стопани кандидати по подмярката.
Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., като индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014- 2020 г. е посочен м. април 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглите от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.

Препоръчваме Ви да посетите и наш Териториален областен офис. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които Службата работи.