Въпрос:

Имам 40 кошера и желая да кандидатствам по мярка 141.
Мисля да си направя нов пчелин и да ремонтирам стара постройка.
Моля изпратете ми документите, които трябва да попълня.
- Ще доказвам ли разходи защото сами си правим кошерите?
- Дайте ми повече информация, и за срокове ако има такива?
- Пишете ми какво точно трябва да направя ?
- Мога ли да кандидатствам по интернет ?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства“ беше част от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г. ПРСР 2007-2013г. приключи и по тази причина вече не може да кандидатствате по мярка 141 от ПРСР 2007 – 2013 г.. В новата ПРСР 2024 – 2020 г. има подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която е подобна на мярка 141.
Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., като индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г. е посочен м. април 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! В момента наредбата за подмярката е в процес на разработване и в нея ще са записани документите, които трябва да попълните, както и точните срокове за кандидатстване.

По-долу Ви предоставяме информация за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. На този етап в ПРСР са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
СПО представлява условните, а не реалните приходи на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на подмярка 6.3. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Във вашият случай икономическият размер на стопанството Ви е 2 556,46 евро (40 бр. пчелни семейства * 125 лв. СПО на семейство = 5 000,00 лв. СПО/1.95583 лв.). Следователно икономическия размер на стопанството Ви е достатъчен за да кандидатствате, но за да  сте допустим за подпомагане също така трябва да отговаряте и на другите условия по подмярка 6.3.
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1 500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8 000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3 500+9 000)).
По подмярката не са допустими бенефициенти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г., както и бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- характеристика на земеделското стопанство;
- стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
- специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
- производствена програма;
- планираните обучения и консултации;
- финансов план.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат допълнително точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014-2020  г.
В процесът на оценка проектите, които не са събрали даден минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане. Минималният брой точки все още не е определен, тъй като все още наредбата по тази мярка е в процес на разработване.
Въпреки, че сами си правите кошерите, ще трябва да докажете, че сте извършили разходи, като примерни документи могат да бъдат следните (в наредбата ще бъдат уточнени): първични счетоводни документи (например фактури) и приемо-предавателен протокол, доказващи придобиването на дълготрайните материални и нематериални активи, посочени в бизнес плана; платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура (платежно нареждане) и банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на разходите за дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнес плана (при плащане по банков път); документ, удостоверяващ извършеното плащане от страна на ползвателя на разходите за дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнес плана (при плащане в брой).

Вероятно ще може да кандидатствате и по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, но трябва СПО на стопанството Ви да е между 6 000 и 8 000 евро, т.е. това може да се случи, ако увеличите СПО на стопанството.
Предоставяме Ви информация за подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1.2 са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро вкл.;
- Стопанството на кандидата да е в секторите „плодове и зеленчуци“, „етерично-маслени“ култури и/или „животновъдство”;
- да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др.;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР;
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
- с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани (до 40г.);
- с 10% за проекти за колективни инвестиции или за интегрирани проекти;
- с 10% за проекти с инвестиции в  необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
- с 10% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 "Биологично земеделие"  от ПРСР 2014 – 2020 г.;
- с 10% за проекти за дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
- с 10% за проекти интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени;
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
Приоритет ще се дава на стопанства от секторите плодове и зеленчуци, биологично производство, стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и за инвестиции в енергийна ефективност и иновации. В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1.2, които не са събрали минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г. 

Препоръчваме Ви да посетите най-близкият за Вас Териториален областен офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Експертите от офиса ще Ви изготвят бизнес плана и подробно ще Ви разяснят какви документи са Ви нужни за кандидатстване. Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в регионалната Разплащателна агенция. На този етап няма възможност да кандидатствате по интернет.