Въпрос:

Добър ден. Искам да попитам с 5 декара може ли да кандидатствам по някоя програма за сини сливи. Благодаря.

Отговор:

В отговор на зададения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че при определени условия вероятно бихте могли да кандидатствате и да получите подпомагане по различни национални и европейски схеми и мерки за подпомагане, в т.ч. по:
- схемата за единно плащане на площ (СЕПП);
- схемата за преразпределително плащане;
- схемата за обвързано подпомагане за плодове;
- схема за млади земеделски стопани;
- преходната национална помощ за земеделска земя на хектар;
- схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
- подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Представяме Ви основните изисквания по горепосочените схеми и мерки:

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Допустими за подпомагане по СЕПП са всички земеделски площи на територията на страната, които се стопанисват съгласно условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко 5 дка земеделски площи.

Схема за преразпределително плащане (СПП)
Това е (допълнително) плащане за първите 30 ха за всички кандидати, които имат право на подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Схема за обвързано подпомагане за плодове
Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 5 дка допустими площи с плодове (заедно или поотделно) от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica), череши, вишни, орехи и десертно грозде, когато:
1. земеделските площи, заети с изброените култури, са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив, съгласно приложение № 5 към Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. (за черешите минималния добив е 227 кг/дка, а за орехи – 45 кг/дка).

Схема за млади земеделски стопани
Стимулира навлизането на млади земеделски стопани в селскостопанския сектор е предвидено да се осъществява чрез отделна схема. Допустими за подпомагане ще бъдат фермери, които са започнали земеделска дейност през последните 5 години и през първата година на кандидатстване са на не повече от 40 години. Предвижда се подпомагане за първите 30 ха от стопанството с надбавка от 25% от плащането по СЕПП. Изискване към младите земеделски стопани, кандидати по схемата, са да притежават професионални умения и познания, свързани със земеделието, които към момента на подаване на заявлението трябва да удостоверят.

Преходна национална помощ за земеделска земя на хектар
Допустими за подпомагане с преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими и заявени за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) и площите с винени сортове лозя и с тютюн. Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко 5 дка трайни насаждения, или 10 дка за всички останали земеделски площи.

Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания)
Право на зелено директно плащане имат земеделски стопани с право на плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), които спазват на допустимите си хектари, доколкото са приложими за тях, селскостопанските практики, благоприятни за климата и за околната среда, като диверсификация на културите, поддържане на съществуващи трайно затревени площи и екологично насочени площи (угар, тераси, особености на ландшафта, буферни ивици, единични дървета и др.). По отношение на диверсификацията изискванията са следните:
- При обработваема земя между 10 и 30 хектара - най-малко две различни култури; основната култура да не превишава 75 % от обработваемата земя.
- При обработваема земя над 30 хектара - три различни култури; основната култура не заема повече от 75% от площта, а двете основни култури - не повече от 95 % от обработваемата земя.
Изключение има за стопанства, в които над 75% от площта е пасище или се използва за производство на тревни култури или за култури под вода, като останалата площ на стопанството трябва да е до 30 ха.
По отношение на екологично насочените площи – всяко стопанство, което обработва повече от 15 ха трябва да има минимум 5% екологично насочени площи. Екологично насочените площи са земя под угар, тераси, особености на ландшафта, буферни ивици, ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори, площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, площи с междинни култури или зелена покривка и площи с азотофиксиращи култури (например люцерна, фасул, леща), За тези екологично насочени площи ще се получава допълнително плащане на ха, т.е. това е плащане в допълнение на плащането по СЕПП и Схемата за преразпределително плащане, но то е само за площите, които са определени като екологично насочени.

Условията и изискванията за подпомагане по горепосочените схеми  са описани в  Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания  (обн. ДВ. бр. 16 от 2015г. http://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136458717) и Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн. ДВ. бр.22 от 2009г-  http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135625007).
Заявяването за подпомагане по Схемите за директни плащания през 2016 г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016 г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в Общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето.
Заявлението за подпомагане се приключва само в Общинската служба по земеделие по адресна регистрация на физическо лице или седалище на юридическо лице.
След 15 май 2016 г., в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, да подават нови заявления, но следва да се има предвид, че се налагат санкции в размер на 1% върху одобрената сума за подпомагане за всеки ден закъснение при подаване на ново заявление, а когато се извършват корекции във вече подадено заявление се търпи същата санкция за всеки ден след 31 май.
За да кандидатствате по горепосочените схеми, съгласно чл. 41, ал. 6 на Закона за подпомагане на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г. - http://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656) трябва в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година да регистрирате правните основания за ползване на земеделските си земи в Общинските служби по земеделие по местонахождение на площите. За кандидатстването по схемите за директни плащания през 2016 г. срокът изтече на 15.02.2016 г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Конкретните изисквания за кандидатстване по подмярката ще бъдат определени в наредба за прилагане на подмярката. Наредбата предстои да бъде разработена. На този етап в ПРСР са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3.:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
2. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
3. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО).
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата.
Обръщаме Ви внимание, че СПО на Вашето стопанство от 5 дка сини сливи, изчислено съгласно горепосочената таблица е 3 622,50 евро (5 дка*1417 лв. = 7 085,00 лв./ 1.95583 ), което е в рамките на допустимия икономически размер за кандидатстване по подмярката.
По подмярката не са допустими бенефициенти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г., както и бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
• характеристика на земеделското стопанство;
• стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
• описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
• специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
• производствена програма;
• планираните обучения и консултации;
• финансов план.

По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..
В процеса на оценка проектите, които не са събрали минимум 10 бр. точки - няма да бъдат одобрени за подпомагане.
На интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) е публикуван индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!
НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.

Тъй като при определени условия бихте могли да бъдете допустим за подпомагане по тази подмярка Ви съветваме да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата ще работи.