Въпрос:

Добър ден,
В момента засаждам орехова градина и въпросът ми е при заявяването от март 2016 г., ще мога ли да заявя и агроекология за площи в преход, освен СЕПП и НР1.
В миналия програмен период си спомням че имаше 5 годишна агроекология за орехи със субсидии общо до 180 лв. на дка.
Сега има ли такова нещо?
Поздрави

Отговор:

В отговор на зададения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че съгласно чл. 21 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.16 от 27.02.2015 г. - http://lex.bg/en/laws/ldoc/2136458723), за да може през тази година да заявите за подпомагане орехите за биологично растениевъдство в преход по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР, трябва договорът с контролиращо лице за орехите да е бил сключени до 31.12.2015 г.
Ето извадка от Наредбата № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11:
„Чл. 21. (1) За подпомагане по направленията по чл. 3 могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат сключен договор с контролиращо лице.
(2) Земеделски стопани, които нямат сключен индивидуален договор с контролиращо лице по ал. 1, могат да бъдат одобрени за подпомагане по мярката, при положение че приложат към заявленията по чл. 6, ал. 2:
1. договор с трето лице, което е сключило договор с контролиращо лице, и
2. договор между третото лице и контролиращото лице, или
3. договор между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице.
(3) Договорът по ал. 2, т. 1 се заверява от контролиращото лице.
(4) Договорите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат сключени до 31 декември на предходната година  годината на кандидатстването.
……
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
………………
4. "Контролиращо лице" е лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.”

Ето извадка от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Обн. ДВ. бр. 96 от 28.11.2006 г.  -http://lex.bg/laws/ldoc/2135538966):
„Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Контролът за спазване правилата на биологичното производство и контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява от контролиращи лица. Контролиращите лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него лица осъществяват надзор върху контролиращите лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделския продукт или храна и контролиращото лице. В едномесечен срок от сключването на договора с контролиращо лице вносителите и производителите на земеделски и хранителни продукти представят в Министерството на земеделието и храните писмена информация относно дейността си.
(4) Въз основа на договора по ал. 3 контролиращото лице може да дава указания на производителя на земеделския продукт или храна.”

Тук може да намерите регистъра с контролиращите лица - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BiolZemInfRegistri.aspx

Годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на преход) са дадени в чл. 11 на Наредбата № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11.

За трайните насаждения, лозя и маслодайна роза, размерът е  736 евро/ха.