Въпрос:

Здравейте,
  Днес с радост установих, че има държавна структура, която да даде съвет относно планиране в земеделието. Бих Ви помолил за съвет как най-лесно бихме се справили с долуизложената идея и дали въобще би могло да се кандидатства по програма за подпомагане ( 6.1, 6.3 или друга по Ваш съвет).
Ние сме двама Доктори, понастоящем живеещи в Лондон.
Планираме да започнем оранжерийно производство на домати, (?краставици), био, богати на полезни съставки, салати целогодишно със относителна малка себестойност, поради добра организация на труда и ресурсите.
Притежаваме около 100 дка земеделска земя и 4 дка плодотворна земя. Планувам първоначано 2 дка оранжерии (150-160 м2 всяка) на отопление. Допълнителното земеделие би било като допълнително подпомагащо оранжеррите и би намалило разходите, като същевременно ще уплътни липсата на временна трудозаетост.
Имам ограничени собствени финанси, но помощ от държавата и Европейския съюз би била оценена. Реалистично започване реализирането на проекта може да стане най-рано пролетта на 2017. Мисля, че сега е времето за кандидатстване.
Ние не сме регистриран земеделски производител, нямаме земеделско образование, но бихме желали да се върнем в България и да бъдем полезни на родината.

Ще чакам Вашият отговор с нетърпение!

Отговор:

    Първо бихме искали да изразим нашето задоволство, че се обръщате за съвет към нас и ще Ви окажем небходимото съдействие за развитието  на Вашата идея в рамките на нашите компетенции. Препоръчваме Ви след като Вие нямата възможност, упълномощеното от Вас лице да посети наш  териториален областен офис, къде по-подробно да представи Вашата идея.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.

Адресът на офиса ни в гр. Хасково е
6300 Хасково,  ул. “Ивайло” № 1, ет. 2, ст. 207 и 208
сл. тел./факс: 038 / 66 42 21
моб. тел.: 0888 005 036, 0886 994 134,  0885 842 195
e-mail:  haskovo.m@naas.government.bg

     По отношение на възможностите за финансово подпомагане на реализиацяита на проекта, считаме че при определени условия бихте могли да кандидатствате и да получите подпомагане по различни  мерки за подпомагане от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в т.ч. по:
- подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. или подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“;
- подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ или подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”;

По-долу Ви представяме основните изисквания по горепосочените мерки:

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Бенефициентите по подмярка 6.1. могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 евро и 16 000 евро СПО.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г. Във вашият случай за да може да кандидатствате с минимума от 8 000 евро СПО, например трябва да отглеждате 0,800 кв.м. оранжерийни домати и 0,810 кв.м. оранжерийни краставици. В този случай Вашия икономически размер е 8028,47 евро [(0,800 м2 * 9753 лв. СПО за домати – оранжерийни) + (0,810м2 * 9753 лв. СПО за краставици – оранжерийни) = 15 702,33 лв. СПО/1.95583 лв.]. Разбира се може да изберете и само едната култура.
- Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба № 3 от 29.01.1999 г.;
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;
В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.
Проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

   Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (http://prsr.government.bg) актуализиран индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., за подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е предвидено да има прием на проекти през 2016 г. Вероятно ще има възможност за кандидатстване до края на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Очаква се да има втори прием на проекти по подмярка 6.1, но на този етап нямаме информация, кога ще бъде обявен. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1461280943.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” за предходния прием през 2015 г.

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020
Съгласно Наредба №10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756), за да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
2. да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1 500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8 000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3 500+9 000)). Вероятно, Вие много трудно ще можете да отговорите на това изискване, тъй като предполагаме, че доходите Ви от възнаграждения като лекари надхвърлят значително доходите Ви от земеделие.
3. да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително.
Във вашият случай за да може да кандидатствате с минимума от 2 000 евро СПО, например трябва да отглеждате 0,200 кв.м. оранжерийни домати и 0,210 кв.м. оранжерийни краставици. В този случай Вашия икономически размер е 2044,52 евро [(0,200 м2 * 9753 лв. СПО за домати – оранжерийни) + (0,210 м2 * 9753 лв. СПО за краставици – оранжерийни) = 3998,73 лв. СПО/1.95583 лв.]. Максимумът, с който може да кандидатствате от 7999 евро, може например да се фрмира  по следния начин: [(0,800 м2 * 9753 лв. СПО за домати – оранжерийни) + (0,800м2 * 9753 лв. СПО за краставици – оранжерийни) = 15604,80 лв. СПО/1.95583 лв.] = 7978,61 евро. Разбира се може да изберете и само едната култура.
4. Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. Да са собственици и/или наематели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. Да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.
7. Да не са одобрени за подпомагане  по реда на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.22 от 2015 г.) 
8. Да не са одобрени за подпомагане  по  реда на Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
9. Да не са сключвали договор за отпускане на финансова помощ по реда на Наредба № 9 от 3.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  112 "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Обн. ДВ. бр. 42 от 2008 г.);
10. Да не им е издавана заповед за одобрение за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. ( ДВ., бр.74 от 2008г.) (Наредба № 28 от 2008 г.) за последните пет години. Когато кандидатите имат издадени заповеди за одобрение по Наредба № 28 от 2008 г. са  допустими за подпомагане  по реда на тази наредба, ако:
- са успешно приключили петгодишния си ангажимент по проекта по Наредба № 28 от 2008 г., и
- са получили всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., и
- е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредба № 28 от 2008 г..
11. Да не са одобрени за подпомагане по реда на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Обн. ДВ. бр. 40 от 2015 г.);
Допустими бенефициенти по подмярка 6.3. са физически лица навършили 18 години, както и еднолични търговци (ЕТ), ЕООД-та, ООД-та и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите. Собственикът на капитала на ЕООД–то и собствениците на капитала на ООД-то трябва да са физически лица.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите, които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност - инвестиции, обучение и др.. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- характеристика на земеделското стопанство;
- стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
- специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
- производствена програма;
- планираните обучения и консултации;
- финансов план.
Съгласно чл. 19 от Наредбата за прилагане на подмярка 6.3. и Приложение № 9, приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани:
- които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или да отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и/или "Етерично - маслени култури". (По този приоритет ще се дават максимум 28 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури" се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не се дават повече от 4 точки);
- на които земеделското им стопанство е разположено изцяло в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801) (По този приоритет ще се дават 10 точки на кандидати, при които цялата обработваема площ и всички животновъдни обекти се намират в планински район);
- чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91. (По този приоритет се ще дават максимум 8 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по биологичен начин се умножи по коефициент 0,001.)
Съгласно чл. 20 от Наредбата за прилагане на подмярка 6.3  проектите, които не са събрали минимум 10 точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., за подмярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е предвидено да започне от 4 юли до 12 август 2016 г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Условията и изискванията за кандидатстване са определени в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2136462960).
Допустими бенефициенти могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по - малко от 8 000 евро;
- Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство“, сектор „плодове и зеленчуци“, производство на „етерично – маслени и медицински култури“ и производство на технически култури.
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.
Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие“.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  70%.
В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1, които не са събрали минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 7 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Стопанствата с икономически размер между 6 000 и 8 000 евро СПО от секторите „плодове и зеленчуци“, „етерично-маслени“ и „животновъдство” е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.
По тази подмярка 4.1.2, за да отговорите на минималното изискване за 6 000 евро СПО са необходими около 0,600 кв.м. оранжерийни домати и 0,630 кв.м. оранжерийни краставици. В този случай Вашия икономически размер е 2044,52 евро [(0,600 м2 * 9753 лв. СПО за домати – оранжерийни) + (0,630м2 * 9753 лв. СПО за краставици – оранжерийни) = 11 996,19 лв. СПО/1.95583 лв.].

Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1.2 са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро вкл.;
- Стопанството на кандидата да е в секторите „плодове и зеленчуци“, „етерично-маслени“ култури и/или „животновъдство” (за сектор животновъдство все още се очаква одобрение от страна на ЕК);
- да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др.;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. ;
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
- с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани (до 40г.);
- с 10% за проекти за колективни инвестиции или за интегрирани проекти;
- с 10% за проекти с инвестиции в  необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
- с 10% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 "Биологично земеделие"  от ПРСР 2014 – 2020 г.;
- с 10% за проекти за дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
- с 10% за проекти интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени;

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

Приоритет ще се дава на стопанства от секторите плодове и зеленчуци, биологично производство, стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и за инвестиции в енергийна ефективност и иновации. В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1.2, които не са събрали минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., като индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020 г. е посочен м. септември 2016 г.. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

НССЗ  ще изготвя безплатно проектите на кандидатите по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020г.

Друга възможност за кандидатстване е по подмерки 11.1 „Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП“ и 11.2 „Плащания за поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., условията и изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 (Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г. - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136458723 ).
Допустими бенефициенти са:
• Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци).
• Да отговарят на дефиницията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) (http://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656) .
• Да бъдат регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие”.
• Да имат сключен договор за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство с контролиращо лице получило разрешение от министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Списъкът може да видите от тук - http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers;

По подмерки 11.1 и 11.2 земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направените разходи и претърпените загуби при изпълнение на биологичните си дейности. Размерът на компенсаторните плащания  по видове култури са описани подробно в чл. 11 на Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11.
Бенефициентите, които покриват критериите за избираемост ще бъдат одобрени в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).
Земеделските стопани, трябва да заявяват за подпомагане площи, като  предварително получат информация от тяхното контролиращо лице за биологично производство дали те се намират в процес на преход или са сертифицирани.

Кандидатстването по мярка 11 е опростено и заявлението за подпомагане представлява приложение към  общото заявление за директни плащания. Средствата, получавани по подмярката директно постъпват в банковата сметка на бенефициента.
Допълнителна информация, специфична за мярка 11:
• Бенефициентите по подмярката поемат ангажимент да спазват изискванията по управлението за период от 5 последователни години. След изтичане на петгодишния период на ангажимента, кандидатите могат да удължават ангажимента си ежегодно до изтичане на програмния период;
• Минималните изисквания за участие мярката:
- За биологично земеделие – 0,5 ха;
- За биологично пчеларство – 20 пчелни семейства;
- За биологично животновъдство – 0,5 ха и 1 животински единици (ЖЕ).
* От това изискване се допускат следното изключение:
- За култивирани гъби; оранжерийни култури; посевен и посадъчен материал – 0,1 ха;
• До края на петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж кандидатът да е получил сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство;
• Кандидатът за подпомагане или изрично упълномощено от него лице трябва да премине агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4, по мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат (начина на доказване на опит е описан в чл. 16, ал. 4 на Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11);
• Одобрената за подкрепа площ може да бъде намалена с до 10 %, но не по-малко от минимално определената площ за подмярката през периода на прилагане на поетото задължение. В този случай бенефициентът не връща предоставената помощ и ще получава компенсаторни плащания за намаления размер на площта за оставащия период за изпълнение на задължението;