Въпрос:

Здравейте,
Имам въпрос по повод на масивите за ползване на земеделски земи относно Декларацията по по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Споразумението изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ.
Ние сме собственици на лозя и ги обработваме сами, както и имаме лозя, които са под аренда и пак сами си ги обработваме.
Въпросът ми е попълването и подаването на споразумението и декларацията със задължителен характер ли са или по желание, и къде мога да намеря повече информация?

Благодаря предварително!
Поздрави!

 

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че нормативната база и процедурите за ползване на земеделските земи са разписани в Глава пета "а".“Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)  http://lex.bg/laws/ldoc/2132550145  и Правилника за неговото приложение(ППЗСПЗЗ) http://www.lex.bg/laws/ldoc/-13588477  (глава седма Ползване на земеделските земи).

Съгласно чл. 69 от ППЗСПЗЗ всеки собственик подава в общинската служба по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.
Декларацията се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.
В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията.
Ако собственик на имот е подал декларация, в която е посочил, че ще обработва сам имота си или че не желае имотът му да бъде включен в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ, то този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за следващата стопанска година , съответно не се включва в споразумението по чл. 37в, ал. 1 и не се разпределя като т. нар. „бели петна“.

Съгласно чл.70 от ППЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Заявлението се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година.

Накратко казано, Ви препоръчваме задължително до 31 юли да подавате декларация  в Общинска служба по земеделие (компетентния орган) по местонахождение на имотите за начина стопанисване на имотите Ви (лично) за да не попаднат случайно в споразумение за ползване на масивите (въпреки, че няма практика да се правят споразумения за  лозя). Основния смисъл е да има информация в ОСЗ, че този имот се работи и ще се работи по този начин през следващата стопанска година.