Въпрос:

Повече от 10 години стопанисвам собствена земя и съм регистриран земеделски производител. Откакто я стопанисвам една част от парцела го отдавам на арендатор с едногодишни договори за наем. Имам сключен договор и за стопанската 2016/2017 година. Идеята ми беше, след влизане и одобрение по програмата за малките стопани, да развия стопанството си след изтичане на този договор с тази земя. Но последната информация която получих, че с тази земя която съм отдал под наем (въпреки, че аз никога не съм я обработвал) не може да бъде използвана за повишаване СПО-то на стопанството. Даже и след изтичане на договора, да започна да я обработвам, няма да ми бъде призната с увеличаване на СПО-то на стопанството и трябва да търся вътрешни резерви за увеличаване на СПО.

Ще чакам отговора ви с нетърпение, благодаря предварително!

Отговор:

В чл. 37, ал.7 в Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850646), е записано следното:

„Чл. 37 (7) При изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 не се включват животните и/или земята, които не са били включени при изчисляване на първоначалния икономически размер на стопанството и към датата на подаване на заявлението за подпомагане:

1. са били собственост на ползвателя и/или собственика на ЕТ, когато ползвател е ЕТ, и/или на едноличния собственик на капитала, когато ползвател е ЕООД, и/или на собствениците на капитала, и/или управителя/прокуриста на ООД, когато ползвател е ООД, и/или председателя и/или член на кооперацията, когато ползвател е кооперация, с изключение на земята, предоставена под наем или аренда в периода, предхождащ 18 месеца считано от датата на кандидатстване;

2. ползвателят, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният собственик на капитала на ползвателя ЕООД, или собствениците на капитала, и/или управителят/прокуристът на ползвателя ООД, или председателят и/или член на кооперацията са имали сключени договори за наем и/или аренда независимо дали ползването на животните и/или земята е било предоставено на други лица.”

Горепосоченото постановява, че може да растете и да увеличавате икономическия си размер за целите на подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г. и със собствена земя, която сте предоставили на други лица, но само ако сте я отдали под наем или аренда минимум 18 месеца преди датата на кандидатстване.

Във Вашия случай, ако земята сте я предоставяли под наем / аренда от повече от 10 години, но без прекъсване през последните 18 месеца (дори за един ден), вие може да растете с нея.
Би трябвало колегите от ДФЗ да приемат, че с едногодишните договори изпълнявате това изискване, но само ако между двата договора за последните две години няма нито един ден прекъсване, както и ако те се отнасят и за едни и същи парцели. Въпреки това Ви препоръчваме да имате и алтернативни варианти.