Въпрос:

Здравейте,
Бих искал да започна да се занимавам с отглеждането на дървесни гъби Шийтаке.
Прочетох в сайта ви, че може да ми помогнете с изготвянето на проекта и бизнес плана по мярка 6.1 'Стартова помощ за млади земеделски производители". Интересувам се каква земна площ ще ми е нужна за изграждането на фермата, защото в момента нямам земя и ще трябва да наема или да закупя. Кога се подават заявленията по мярка 6.1 ?

Отговор:

  В отговор на Вашите въпроси първо бихме искали да Ви информираме, че до края на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. се очаква да има втори прием на проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., но на този етап нямаме информация, кога ще бъде обявен.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (http://prsr.government.bg/) актуализиран индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г, не е предвиден прием на проекти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г. през 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1469521806.xls.
На този етап съгласно проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f.sflb.ashx) е планирано приема на заявления за подмярка 6.1 да стартира през м. юни-юли 2017. Отново уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

По отношение на гъбите „шийтаке“ Ви информираме, че тяхното отглеждане не се подпомага по подмярка 6.1. от ПРСР. Подпомага се отглеждането на култивирани печурки и гъба кладница.

В допълнение ви информираме, че условията и изискванията за кандидатстване на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са официално определени в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873).
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- не по-рано от  18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- не по-рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.. В настоящият момент в таблицата за изчисляване на стандартния производствен обем (СПО) за гъбата „шийтаке" няма специален код, по който тя да се запише. За гъбите има код за култивирани печурки – 30941 и за гъба кладница – 30942. В тази връзка за гъбата „шийтаке" няма изчислен стандартен производствен обем (СПО) т.е., за нея СПО е „0”.

В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при точно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
За приема на проекти по подмярка 6.1. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, но за втория прием този въпрос все още не е уточнен.

Съветваме Ви, за да имате актуална информация в областта на земеделието да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис на Службата. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.