Въпрос:

Здравейте,
бих искал да кандидатствам по подмярка 6.1 и имам два въпроса в тази връзка.
1. Бих ли могъл да кандидатствам по тази подмярка ако през 2014 година съм получил средства по СЕПП,като се има предвид, че не съм бил регистриран като земеделски производител (тогава все още не беше задължително) и все още не съм?
2. Ако аз не кандидатствам по тази подмярка, то може ли жена ми да кандидатства, но ако към момента на кандидатстване е излязла по майчинство? Тя също не е земеделски производител засега.
Благодаря!

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че съгласно Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873), допустими за подпомагане са кандидати, които:
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
От горепосоченото следва, че във Вашия случай 18 месеца преди датата на кандидатстване, за започване на земеделска дейност са изтекли и Вие няма да бъдете допустим за кандидатстване по тази подмярка.
Относно кандидатстването на жена Ви искаме да Ви информираме, че в Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 няма заложени ограничения за кандидатстване на млади земеделски стопани, който са в майчинство и съответно жена Ви би могла да бъде допустима за кандидатстване по подмярка 6.1 в  случай, че отговаря на всички условия и изисквания описани в наредбата.

По-долу Ви представяме основните изисквания по подмярка 6.1 определени в Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- не по - рано от  18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- не по - рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент да покрие тези изисквания, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана;

В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” (за сега не е ясно дали зайците и птиците ще бъдат включени като приоритет) и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при точно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
На този етап съгласно Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f_2017_%d0%b3_%d0%9f%d0%a0%d0%a1%d0%a0.sflb.ashx) е планирано подмярка 6.1. да стартира през м. юли 2017. Отново уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 
При евентуален следващ прием на проекти по подмярка 6.1 може да има изменения в Наредбата за прилагане на подмярката. За първия прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, но за втория прием все още не е уточнен този въпрос.