Въпрос:

Добър вечер,
имам имот, на който в Начин на трайно ползване (НТП) пише пасище, а всъщност е овощна градина, защото има овощни дървета. Проблем ли е през периода март - юни, когато се заявяват субсидиите, да заявя като овощна градина, защото вече съвсем няма характеристиките на пасище?

Отговор:

     В отговор на Вашият въпрос Ви информираме, че  е необходимо да имате предвид няколко важни неща:
1. Нормативно установените изисквания  относно допустимостта за подпомагане по различни схеми и мерки  за Директни плащания и Програмата за развитие на селските райони на дадени  земеделски площи. Изискванията са регламентирани в Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, в сила от 24.02.2015 г. и обн. в ДВ. бр. 15 от 24 Февруари 2015 г. На този линк може да се запознаете с цялата наредба http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135668969.
Чл. 8. Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:
- най-малко 70 % от растенията, включени в референтния парцел, са живи (неизсъхнали);
- почвената повърхност се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване)."

2. Трябва да имате предвид и друго важно определение, а именно:
„Овощна градина” е равномерно поддържано насаждение (чрез ежегодна резитба и редовно пръскане) от плододаващи овощни дървета (семкови, костилкови и черупкови), като продукцията се използва за пряка консумация или за промишлена преработка. Когато има смесване на няколко овощни вида, площта се разпределя пропорционално на представянето на всеки отделен вид. Включват се младите трайни насаждения, които още не дават плод, овощни градини, създадени върху ливади (когато ливадата се пренебрегва) и частта, която заемат овощните дървета при асоциирано отглеждане на лози и овощни градини. Отчита се общата брутна площ, заета с овощни насаждения. Включват се площите с културите, пътеките, пътищата и местата за обръщане на машините. Гъстотата на засаждане е най-малко 10 дървета на декар, като означава максимално разстояние между дърветата 10 x 10 метра. По изключение тази гъстота може да не бъде достигната при някои видове овощни градини, когато дърветата имат силно развита коренова система (орехи). Овощните градини могат да бъдат с плътни, непрекъснати редове с минимални разстояния между дърветата, или разпръснати - с големи разстояния между дърветата. Изключват се: овощни насаждения, в които обикновенно се отглеждат комбинация от различни видове овощни дървета ( 1 слива, 2, кайсии, 1 череша, 2 вишни, 1 лешник, 1 орех), при които продукцията е предназначена изключително за консумация от стопанина и неговото семейство". Площта им се включва в "семейни градини".
3. Необходимо е да проверите в Общинска служба по земеделие на територията на която се намира имотът дали е включен в специализирания слой "Постоянно затревени площи (ПЗП)";
4. Ако имотът попада в слой ПЗП  неможете да заявявате имота като "трайно насаждение" - системата на ИСАК не допуска това.
Необходимо задължително да преминето по процедурата описана по-долу и може да  заявявате площите като  "трайни насаждения" на този имот само и единствено след като преминете процедурата по Чл. 16з. от Наредба 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
5. Ако имотът не попада в слой ПЗП тогава няма проблем да заявявате имота като "трайно насаждение", стига да отговаря на условията на т.1 и 2 по-горе.

Ако имотът не попада в слой ПЗП е редно да предприемете действия по промяна начина на трайно ползване (НТП). Процедурата е описана в чл. 78а. в Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ППЗСПЗЗ)  http://www.lex.bg/laws/ldoc/-14924799, като за това се заплащат в ОСЗ нормативно определени такси (http://lex.bg/laws/ldoc/-13339648) :
Чл. 78а. Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) (Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост - в случаите по ал. 3, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота.
(3) В случай че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите.
(4) Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава на лицата по ал. 1.
(5) Подаването на заявлението по ал. 1 и отразяването на промените на начина на трайно ползване се извършва при условията и по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
(6) Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, установяването на начина на трайно ползване на имота се извършва по реда на ал. 1 - 4. Промяната на начина на трайно ползване се отразява по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Ето и извадка за специалната процедурата по която е определен реда за промяна начина на трайно ползване(НТП) на имот, който е "трайно затревена площ" (ливади, мери, пасища) в друг и е регламентирана в:
Закон за подпомагане на земеделските производители (Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., посл., изм. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г.) http://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656    и
Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г) http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135535958.

Процедурата е следната :

Закон за подпомагане на земеделските производители
Чл. 33а. Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", който включва площите, допустими за подпомагане в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в наредбата по чл. 40.
(2) Данните в системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане", се обновяват ежегодно чрез дешифриране (компютърно разчитане) на актуална цифрова ортофото карта, чрез извършване на специализирани теренни проверки на референтни парцели и чрез отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37 с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите. Обхватът на специализирания слой се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6.
(3) Министерството на земеделието и храните създава слой "Постоянно затревени площи" с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява и изменя със заповед на министъра на земеделието и храните, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 30, ал. 6.
(4) Включените в слоя по ал. 3 площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи. За подпомагане като постоянно затревени площи могат да се декларират и площи извън слоя "Постоянно затревени площи".
(5) Слой "Площи, допустими за подпомагане" и слой "Постоянно затревени площи" са публични по време на подаването на заявления за подпомагане - от 1 март до 9 юни на съответната година, и се обявяват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 33б. Забраняват се преобразуването и разораването на площите, включени в слой "Постоянно затревени площи", от техните собственици и ползватели.
(2) Министърът на земеделието и храните може в срок до 1 март, въз основа на искане на собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи, да одобри със заповед изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи", когато:
1. имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ, и/или
2. преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. или 2014 - 2020 г., и/или
3. имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води инвестиционно намерение, и/или
4. начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой "Постоянно затревени площи", е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието и храните по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на специализирания слой, и/или
5. начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и/или
6. има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.
(3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(4) Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой "Постоянно затревени площи", без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на постоянно затревената площ в 6-месечен срок.
(5) Редът за разрешаване на преобразуване или разораване на постоянно затревени площи се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол.

Чл. 16е. След създаване на специализирания слой "Постоянно затревени площи" Министерството на земеделието и храните открива производство по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс за неговото одобряване. Откриването на производството се оповестява чрез:
1. публикуване на обява в един централен ежедневник;
2. публикуване на обява на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).
(2) Уведомяването за откриване на производството по ал. 1 включва:
1. основните съображения за изготвяне на специализирания слой "Постоянно затревени площи";
2. възможността заинтересованите лица да се запознаят с изготвения специализиран слой в общинските служби по земеделие и в областните дирекции "Държавен фонд "Земеделие" по местонахождение на площите и да подадат предложения и възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в него.
(3) В едномесечен срок от оповестяване на откриването на производството по ал. 1 земеделските стопани могат да се запознаят с включването в специализирания слой "Постоянно затревени площи" на имотите или частите от тях, които стопанисват. Запознаването по ал. 1 се извършва в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите, като се използва интернет страницата на ДФЗ, чрез преглед на съответните физически блокове или части от тях върху ЦОФК и констатиране дали попадат в специализирания слой. Служителите от общинската служба по земеделие оказват съдействие на земеделските стопани при извършване на прегледа.
(4) В срока по ал. 3 земеделските стопани могат да подават предложения и възражения до министъра на земеделието и храните по одобрен образец - чрез автоматично генериране от интернет страницата на ДФЗ, за включване или невключване на определени имоти или части от тях в специализирания слой "Постоянно затревени площи". При подаване на предложения и възражения земеделските стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие посочват идентификаторите на имотите, които желаят да бъдат включени в предложението или възражението.
(5) След извършване на проверки на получените предложения и възражения и отстраняване на установените пропуски и грешки Министерството на земеделието и храните изготвя окончателен специализиран слой "Постоянно затревени площи", който се одобрява със заповед от министъра на земеделието и храните.

Чл. 16ж. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Специализираният слой "Постоянно затревени площи" се обновява ежегодно до 1 март чрез включване или изключване на площи въз основа на заповеди на министъра на земеделието и храните по чл. 33а, ал. 3 и чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
(2) След приключване на обновяването по ал. 1 Министерството на земеделието и храните предоставя актуализирания специализиран слой "Постоянно затревени площи" на ДФЗ - РА за извършване на административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП.

Чл. 16з. (1) Собственик или ползвател на правно основание, който иска промяна на обхвата на специализирания слой "Постоянно затревени площи", подава в срок от 1 септември до 31 януари заявление до министъра на земеделието и храните за включване или изключване на конкретни имоти. В заявлението се посочват типът на искането, както и имотите, за които то се отнася, а в заявлението за изключване на имоти се посочва и основание по чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
(2) Министърът на земеделието и храните в срок до 1 март издава заповеди за одобрение или неодобрение на включването или изключването на конкретни имоти от специализирания слой "Постоянно затревени площи" по подадените заявления по ал. 1, както и заповед за одобряване на окончателния обхват на слоя за съответната година.
(3) Включването на имоти в слой "Постоянно затревени площи" се одобрява, ако те отговарят на изискванията на чл. 16д.
(4) Изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи" по чл. 33б, ал. 2, т. 1 ЗПЗП се одобрява, когато площите в стопанството, които ще бъдат преобразувани в постоянно затревена площ, са равни или по-големи по размер от постоянно затревените площи, за които се отнася искането, а също така попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи.
(5) Изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи" по чл. 33б, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 ЗПЗП се одобрява, когато чрез приложен към искането документ и/или по служебен път се установи наличието на съответното обстоятелство, на което то се основава.

Чл. 16и. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, контролира по реда на чл. 37 от ЗПЗП спазването от земеделските стопани на забраната за преобразуване и разораване на постоянно затревени площи, включени в слой "Постоянно затревени площи".
(2) (Отм. с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)
(3) Министърът на земеделието и храните може да възложи със заповед извършването на контрол по ал. 1 и на общинските служби по земеделие.