Въпрос:

Здравейте,
трябва ли да премина обучение Агроекология и Биоземеделие, ако през март 2016 г. кандидатствам за Агроекология?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че изискванията за преминаване на агроекологично обучение на кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г. са определени в чл. 19 и чл. 45 на Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 от ПРСР 2014 – 2020 г. (http://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136458722):
„Чл. 19. (1) Земеделските стопани или изрично упълномощено от тях лице трябва да:
1. преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с минимална продължителност 3 дни, до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление, или
2. докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.
(2) Ако земеделският стопани упълномощи друго лице да прилага агроекологичните дейности, упълномощаването трябва да бъде осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление.
(3) Изпълнението на изискването на ал. 1 се установява с документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(4) За опит по ал. 1, т. 2 се признават:
1. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
2. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
(5) Изискванията на ал. 1 се считат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по съответното направление, в случай че земеделските стопани или същото упълномощено от тях лице вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен ангажимент.
(6) Изискванията на ал. 1 се считат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по съответното направление след прекратен предходен ангажимент, в случай че земеделските стопани или същото упълномощено от тях лице вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен ангажимент.
……

Чл. 45. (1) За доказване на изискванията по чл. 19 земеделските стопани представят в ДФЗ - РА, копие на един от следните документи, издаден на тяхно име или на името на упълномощеното от тях лице, за прилагане на агроекологичните дейности:
1. документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение, или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
2. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
3. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
(2) Земеделските стопани могат да приложат към заявлението за подпомагане или заявлението за плащане нотариално заверено пълномощно, с което изрично е упълномощено друго лице да управлява агроекологичните дейности.
(3) Копие на документите по ал. 1 и 2 се прилага най-късно при подаването на заявленията по чл. 8, ал. 2 на третата година от поетото агроекологично задължение по съответното направление.
…………….
Допълнителни разпоредби
……………
5. "Обучаваща институция" е:
а) обучаващи организации, извършващи дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. или по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
б) държавно или частно висше училище, създадено, акредитирано и регистрирано при условията и по реда на Закона за висшето образование;
в) публична или частна институция в системата на професионалното образование и обучение, която е професионално училище, професионална гимназия или професионален колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета, или център за професионално обучение, създаден, лицензиран и регистриран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение;
г) чуждестранно лице, лицензирано и/или регистрирано в съответствие с националното законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
д) институция, която притежава лиценз за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
……………”
От зададения от Вас въпрос не става ясно дали сте кандидатствали през месец март 2016 г. (или имате предвид 2017 г.), но ако сте кандидатствали и не може да докажете опит, то трябва да преминете обучение по агроекология до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление, т.е. до 31.12.2017 г.
НССЗ, чрез Център за професионално обучение (ЦПО), предвижда да кандидатства с проект за провеждане на безплатни курсове и семинари по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от новата ПРСР 2014 – 2020 г. след  отваряне на прием на обучителни проекти по подмярката и одобрение на проекта, съгласно националното законодателство за прилагането й.

На този етап няма информация кога подмярка 1.1. ще бъде отворена за прием на обучителни проекти – най-ранната очаквана дата е през 2017г. Дейностите на ЦПО към НССЗ по тази подмярка ще се публикуват на електронната страница на Службата, откъдето ще може да се информирате за интересуващите Ви обучения. Може да поддържате връзка и с Териториален областен офис на НССЗ, откъдето  също ще може да получавате информация за предстоящите обучения организирани от Службата.