Въпрос:

Добър ден,
Имам следното запитване - мъжът с когото живея разполага с 25 декара, искам да кандидатствам по програма млад фермер, но не знам с какво да започна, къде да подам заявление, къде да се регистрирам, искам да засеем част от земята или цялата с овошки или орехи, защото в този край виреят най много.
Ще Ви бъда много благодарна, ако ми кажете какво да направя, защото мечтата ми е да се занимавам със земеделие.
Или ако е удобно да ми кажете кога мога да дойда на място за да дискутираме темата.
Благодаря Ви предварително, ще очаквам Вашият отговор.

Отговор:

    В отговор на поставеният от Вас въпроси искаме да Ви информираме, че ако не сте регистрирана, като земеделски стопанин, а вече обработвате земя/ отглеждате животни, може да отидете в Общинската служба по земеделие (ОСЗ) или в Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице и да се регистрирате.  От тук може да намерите адресите им – http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx. За да се регистрирате трябва да попълните и  анкетна карта с анкетни формуляри (по образец съгласно приложение № 2 на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334)). Анкетната карта с анкетните формуляри се предоставя на земеделския производител безплатно от Общинска служба по земеделие.

Условията и изискванията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са официално определени в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873).

По-долу Ви предоставяме подробно условията за кандидатстване на подмярка 6.1 и отговори на останалите Ви въпроси:

В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на НССЗ на ел.адрес: www.naas.government.bg/bg/Изготвяне-проекти/19/3363 е публикувана таблицата. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.

За да бъдете допустима с 25 дка орехи за кандидатстване по тази подмярка вашето СПО изчислено по таблицата няма да е достатъчно, за да достигнете определеният минимум от 8000 евро СПО.

25 дка. орехи (3078) * 426 лв. = 10,650 лв./ 1,95583 = 5445,26 евро.

Съветва ме Ви да се насочите, към засаждане на вашето стопанство с други овощни видове дървета.
По-долу е дадена таблица за СПО за често срещани овощни култури и други трайни насаждения:
Вид култура Мерна единица СПО в лв. на 1 дка  Необходими дка за 8 000 евро СПО Необходими дка за 16 000 евро СПО.Стопанствата могат да отглеждат и различни видове култури. Например СПО на стопанство, което отглежда 1 дка домати (открито производство), 1 дка краставици (открито производство) и 20 дка ябълки е 11 563.89 евро и се изчислява по следния начин: 1 дка домати (открито производство)* 1 614 лв. СПО + 1 дка краставици (открито производство)* 1 223 лв. СПО + 20 дка ябълки*989 лв. СПО = 22 617.00 лв. / 1.95583 (официален курс евро /лв.) = 11 563.89 евро.

- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- не по - рано от  18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- не по - рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент да покрие тези изисквания, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана;

В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” (за сега не е ясно дали зайците и птиците ще бъдат включени като приоритет) и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при точно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Информираме Ви, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f.sflb.ashx) е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира през м. юли 2017 г., като периода на прием ще бъде определен със заповед на Министъра на земеделието и храните. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 
За първия прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, но за втория прием все още не е уточнен този въпрос.