Въпрос:

Здравейте,
нов съм в земеделието и ме посъветваха, преди да започна дейността си да направя почвен анализ.
Каква е процедурата за това тъй като  не знам къде се намира лабораторията ви възможно ли е да се изпрати по куриер (за моя сметка разбира се)?
Ако отговорът е да какви са изискванията като грамаж, дълбочина, от колко места да се вземе пробата?
Ако има нещо в допълнение моля да ми пишете.

Благодаря и приятен ден!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че взимането на почвени проби може да се извърши по указание за вземане на почвени проби (http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Ukazanie%20za%20vzemane%20na%20pochveni%20probi%202016%20-%20FINAL.pdf ). За нови трайни насаждения е препоръчително да се вземат проби от дълбочини 0-30см, 30-60см и 60-90см, а количеството на всяка проба да е около 0,500 кг. Анализите, които препоръчваме за трайните насаждения са: определяне на pH в калиев хлорид, определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен азот), усвоими фосфор и калий, активен калций и хумус. На база на получените резултати може да Ви бъде изготвена препоръка за торене.

Взетите почвени проби могат да бъдат изпратени на адрес: Национална служба за съвети в земеделието, отдел Аналитична лаборатория, гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7 с попълнено заявление за почвени проби (http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Zaiavlenie%20AL-2016.pdf).

Анализът на пробите се извършва по утвърден ценоразпис (http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Cenoraspis%20AL%20-%202016.pdf), а заплащането само по банков път.
(http://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Smetka%20NSSZ%20UNICREDIT%20BULBANK.pdf).
При изпращането на пробите за анализ е необходимо да се приложи и копие от платежното.
Резултатите могат да Ви бъдат предадени лично, изпратени по е-mail или с куриер.

В момента лабораторията е ангажирана с анализирането на почвени проби, постъпили по консултантските  пакети по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020г.. Лабораторията ще има възможност да приема проби в края на месец март.

За повече информация за Аналитичната лаборатория към НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Лаборатория” (http://www.naas.government.bg/bg/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F ).