Въпрос:

Здравейте!
Изпълнявам проект по мярка 6.1.
Въпросът ми е следния: при увеличаване на земята повече от предвиденото по бизнес план какво е нужно да се направи?
На цялата площ ще бъдат засети същите едногодишни култури, които са заложени в бизнес-плана?
Нужно ли е да се иска разрешение от Разплащателна агенция (РА) на Държавен фонд земеделие (ДФЗ) за това, че увеличението към периода на подаване на заявка за второ плащане няма да е 8 декара, а ще е повече?
Благодаря предварително!

Отговор:

В отговор на поставеният от Вас въпрос искаме да Ви информираме, че след като не сме запознати детайлно с бизнес плана Ви и съдържанието на сключеният Ви договор с Държавен фонд земеделие (ДФЗ), не можем да Ви отговорим категорично, но Ви информираме, че съгласно Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.. (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873) не трябва да променяте или разширявате отглежданите култури без изрично разрешение от ДФЗ.

Съгласно чл. 18. от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1:
„чл. 18. (1) След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнес плана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни култури. Включването в стопанството на допълнителни и непосочени в бизнес плана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на РА.

(2) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато заложените в бизнес плана инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи могат да се използват за отглеждането и на новите земеделски култури, освен ако не се извърши съответна промяна и във вида на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това не води до несъответствие с изисквания по чл. 13, ал. 7.

Можете да подадете уведомително писмо по образец до ДФЗ (http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/) за исканата от Вас промяна по бизнес плана.