Въпрос:

Здравейте,
      Дружеството, което представлявам е ООД - земеделски производител. Дейността му е в селска община, ползвам сгради и терени, наети дългосрочно под наем от свързана фирма.
В указанията за допустими дейности е описано:
"Финансовата помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включва:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;"
Въпросите ми са:
- Мога ли да кандидатствам за ремонт на сграда, след като не е собствена, а наета?
- Ако не, то мога ли да я закупя от свързаната фирма и след това да я ремонтирам?
Идеята ми е да направя сервиз за селскостопанска техника в нея.
Предварително благодаря за отговора Ви!

Отговор:

      В отговор на поставените от Вас въпроси Ви информираме, че в Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. раздел 8. “Описание на избраните мерки“, т. 8.1 „Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка, включително и, когато е приложимо, определение на селски район, основни параметри, кръстосано съответствие, предназначение на финансовите инструменти, предназначение на авансите и общи разпоредби за инвестиции, включително разпоредбите на членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013“ е записано:
„Правила за допустимост на проекти за инвестиционна подкрепа
............................................................
Допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване или подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на актива, при условие, че ползвателят на финансова помощ е собственик на актива, към датата на подаване на финалното искане за плащане във връзка с актива. Допустими за подпомагане са и общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта. Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г.
Разходите за закупуване на сгради са допустими  за подпомагане по мярка 4 и 6, в случай, че  мястото на инвестицията е в селски район и сградата ще се използва за производствени цели. Допустимите разходи за закупуването на сгради не могат да надхвърлят 10% от всички допустими инвестиционни разходи по проекта“

т.е по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ са допустими разходи за закупуване на сграда, в случай, че сградата ще се използва за производствени цели.

Към момента все още няма изготвена Наредба по мярка 6.4, в която да са описани условията за подпомагане по мярката, поради което не можем да ви дадем по-конкретна информация по зададените от Вас въпроси.

Имайте предвид, че има вероятност условията за правото за придобиване по мярка 6.4 да бъдат подобни на описаните към момента в Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел IV Изисквания към проектите, чл. 23:
„(1) Проектите се изпълняват върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:
1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
2. документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане - в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 1.
(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква "а" не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани транспортни средства, които:
1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.
(3) Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);
3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.
(4) Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията.
(5) Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес.“

По-долу Ви предоставяме информация за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
По подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Бенефициенти по подмярката са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Допустимите разходи по подмярката за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включват:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.

В случай, че кандидатът е малко земеделско стопанство регистрирано като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г. (между 2 000 и 8 000 евро стандартен производствен обем и да е получило минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности), то кандидатства по операция 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” на подмярка 6.4., като финансовата помощ е в е в размер до 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls.