Въпрос:

Здравейте,
    стопанската 2016/2017г. е четвърта година от изпълнението на бизнес плана ми по Мярка 141, но пета като заявка за плащане. Мога ли да подам заявка за пето плащане?
В НАРЕДБА 28, чл. 28 , ал.1, пише, че заявката се подава 4-ри години след заповедта по чл.21, но по ал.2 -   прочетох, че за да подам заявка за пето плащане е необходимо да отглеждам културите заявени в бизнес плана за петата година. За мен 2016/17 г. е четвърта от изпълнението на проекта.

Заповед от месец април 2013г.
2013/14 - първа стоп.година
2014/15 - втора стоп.година
2015/16 - трета стоп.година
2016/17 - четвърта стоп.гадина
2017/18 - пета стопанска година

Предварително Ви благодаря за отделеното време!

Отговор: 

      Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информираме, че не можем да Ви дадем окончателен отговор без да сме запознати подробно с бизнес плана Ви по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007 - 2013 г. Според нас имате възможност да подадете заявка за петото плащане по мярка 141, ако е изпълнен планирания растеж в размер на минимум 3 икономически единици спрямо икономическите единици към датата на кандидатстването и както Вие сам отбелязвате, ако сте изпълнили и изискването на чл. 28, ал. 2 на Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 141 от ПРСР 2007 - 2013 г. (http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135596215) - при подаването на заявката за пето плащане да отглеждате културите и селскостопанските животни, заложени за петата стопанска година от изпълнение на бизнес плана Ви.

Препоръчваме Ви  да посетите най – удобния за Вас офис на НССЗ, където експертите да се запознаят с бизнес плана и да Ви окажат съдействие при подготовка на заявката за плащане.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Директни плащания  и Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР по които Службата работи и ще работи.