Въпрос:

Здравейте,
Моля за вашето становище и съвет относно следния казус:
През 2015 г. подох проект по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани". Участвах с кози майки и трайни насаждения. Не съм одобряван поради недостатъчен брой точки. Продадох стадото и ми прекратиха договора за трайните насаждения.
През изминалата 2016 г. подадох проект по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства". Участвах с плодове и зеленчуци. Минах проверка и нямам забележка, всичко си беше наред.
Днес получих от ДФЗ заповед за спиране на обработката на подаденото от мене заявление поради съмнения за изкуствено създадени условия.
Благодаря!

Отговор:

    Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информираме, че не можем да Ви дадем окончателен отговор без да сме запознати подробно с всички документи по кандидатстването Ви по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Искаме да Ви информираме, че Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобрява проектите по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"  и има правото да прави проверка за изкуствено създадени условия, както и да спира разглеждането на проекти докато прави проверка дали са създадени подобни условия, както и да иска възстановяване на вече изплатени суми. Това е посочено в чл.24, чл. 27, ал. 6 и чл.44 от Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. (Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г.) за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства". Подробно можете да се запознаете с Наредбата от тук: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850646 .

Препоръчваме Ви да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ, където експертите ни да се запознаят с документите по кандидатстването и бизнес плана и да Ви окажат съдействие за изясняване на казуса.