Въпрос:

Здравейте,

бих желал да разбера повече за точкуването на проектите. В случай,че земята, която ще се обработва (овощни насаждения) попада в така наречените необлагодетелствани райони, това дава ли допълнителна тежест и каква?

Тъй като на този етап нямам завършена квалификация в областта на земеделието, то бих искал да разбера дали това означава, че дори след завършване на тази квалификация, ще мога да получа предвидените точки?

Благодаря предварително!

Отговор:

      В отговор на зададените от Вас въпроси ще Ви разясним за критериите за допустимост и критериите за оценяване на проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020), тъй като не сте посочил конкретна подмярка или мярка, по която имате интерес.

Във връзка с въпросите Ви, от информацията по-долу ще разберете по коя мярка какви са критериите за подбор и тяхното оценяване.
Ако кандидатствате по подмярка 6.1 ще получите точки за вече придобито образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост, но няма да получите точки за необлагодетелствани райони, тъй като няма такъв критерий за подбор по  подмярката.
Ако кандидатствате по подмярка 6.3 ще получите точки за овощните насъждения в необлагодетелстван район, но няма да получите точки за образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост, тъй като няма такъв критерий за подбор по подмярката.

За предстоящия прием на проекти по подмярка 6.1 се очаква да има изменения в Наредбата за прилагане на подмярката, така че информацията която ви предоставяме по-долу е съгласно досега прилаганата. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г. Със самата наредба може да се запознаете на следния линк:  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873.

Проектите по подмярка 6.1 се оценяват при спазване на критерии за подбор.
Критериите за подбор са следните:
- проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в сектор "Плодове и зеленчуци";
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
- проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места;
Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в приложение № 3 на Наредба 14 от 28.05.2017г. и се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи и заявени данни.

По първият критерий - за кандидат със завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост се дават 10 точки.
По вторият критерий:
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци": 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавят 6 точки. Пример: = СПО*0,00125+6;
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци": 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавя сумата, получена от планираното увеличение на СПО на стопанството, формирана от културите и/или животните от съответния приоритетен сектор ("Животновъдство" или "Плодове и зеленчуци"), умножена по коефициент 0,0015. /Планиран СПО*0,0015≤3/. Пример: = (СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015);
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" се дават само 6 точки;
По третият критерий:
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавят 6 точки. Пример: = СПО*0,00125+6;
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавя сумата, получена от планираното увеличение на СПО на стопанството, формирана от културите и/или животните, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, умножена по коефициент 0,0015 /Планиран СПО*0,0015≤3/. Пример: = (СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015);
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв тип производство, а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с култури и/или животни, отглеждани по този начин се дават само 6 точки.
По четвъртият критерий:
- за създаване на 1 работно място се дават 10 точки;
- за създаване на 2 работни места се дават 11 точки;
- за съадаване на над 2 работни места се дават 12 точки.

Общият максимален брой точки, който може да получите е 72. В процесът на оценка, проектите на млади земеделски стопани, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) не са недопустими за подпомагане.

Бихме искали да Ви информираме, че на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е публикуван детайлизиран индикативен график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 г. (http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx), където е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 да стартира в края на м. август 2017 г., като периода на прием е определен да бъде пет седмици. Най-малко 10 дни преди приема Министъра на земеделието, храните и горите издава заповед, с която определя началната и крайна дата на прием на заявления за подпомагане. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

На този етап информацията с която разполагаме относно списъка на приоритетни култури, за които бихте могла да получите точки по приоритет  по подмярка 6.1 е следната:

Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“

Зеленчукови култури

1. Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури
2. Домати Плодови зеленчукови култури
3. Пипер Плодови зеленчукови култури
4. Сладък пипер Плодови зеленчукови култури
5. Лют пипер Плодови зеленчукови култури
6. Патладжан Плодови зеленчукови култури
7. Краставици Плодови зеленчукови култури
8. Корнишони Плодови зеленчукови култури
9. Тиквички Плодови зеленчукови култури
10. Дини Плодови зеленчукови култури
11. Пъпеши Плодови зеленчукови култури
12. Бамя Плодови зеленчукови култури
13. Градински фасул (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури
14. Градинска бакла (зелена и зърно) Бобови зеленчукови култури
15. Главесто зеле Листностъблени зеленчукови култури
16. Карфиол Листностъблени зеленчукови култури
17. Салата Листностъблени зеленчукови култури
18. Марули Листностъблени зеленчукови култури
19. Спанак Листностъблени зеленчукови култури
20. Магданоз Листностъблени зеленчукови култури
21. Копър Листностъблени зеленчукови култури
22. Листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
23. Киселец Листностъблени зеленчукови култури
24. Лапад Листностъблени зеленчукови култури
25. Алабаш Листностъблени зеленчукови култури
26. Моркови Кореноплодни зеленчукови култури
27. Магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
28. Целина Кореноплодни зеленчукови култури
29. Салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
30. Репички Кореноплодни зеленчукови култури
31. Ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
32. Пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури
33. Лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
34. Чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
35. Праз Лукови зеленчукови култури
36. Арпаджик Лукови зеленчукови култури
37. Хрян Многогодишни зеленчукови култури
38. Десертни лозя Трайни насаждения

Овощни култури

39. Ябълки Семкови овощни видове
40. Круши Семкови овощни видове
41. Дюли Семкови овощни видове
42. Мушмули Семкови овощни видове
43. Сливи/джанки Костилкови овощни видове
44. Праскови/нектарини Костилкови овощни видове
45. Кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
46. Череши Костилкови овощни видове
47. Вишни Костилкови овощни видове
48. Едроплоден дрян Костилкови овощни видове

Ядкови (черупкови) видове

49. Бадеми Ядкови (черупкови) видове
50. Лешници  Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

51. Ягоди Ягодоплодни видове
52. Малини Ягодоплодни видове
53. Къпини Ягодоплодни видове
54. Френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове
55. Арония Ягодоплодни видове
56. Касис Ягодоплодни видове
57. Бодливо грозде Ягодоплодни видове
58. Боровинки Ягодоплодни видове
59. Смокини Ягодоплодни видове

*Забележка:  До публикуване на  промените в наредбата  в Държавен вестник , могат да отпаднат или да бъдат включени други култури

Тъй, като не сте дали по-конкретна информация за размерите на вашето стопанството и видовете култури в него, не можем да Ви дадем конкретен отговор за необходимите площи за достигане на минималният Стандартен производствен обем(СПО) от 8000 евро и максималния до 16000СПО

Ако искате да засадите трайни насаждения има допълнителни ограничения, като периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2016/2017г. т.е. от 01.10.2016 до 30.09.2017).

За подмярка 6.3 подробно описание на критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 9 на Наредба № 10 от 10.06.2016 г. Самата наредба може да видите на:  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850646

Проектите по подмярка 6.3 се оценяват при спазване на критерии за подбор.
Критериите за подбор са следните:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане ЗС да имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно приложение № 7 на Наредба 10 и/или отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци" и/или сектор "Етеричномаслени култури" съгласно приложение № 8 на Наредба 10;
- притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;
- притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.
Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в приложение № 9 на наредбата и се преценяват към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи и заявени данни.

По първият критерий:
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от приоритетните сектори и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от приоритетните сектори, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от приоритетните сектори, се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни и/или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не повече от 4 точки. Пример: = СПО*0,003+Бъдещо СПО*0,002. Като трябва да се има предвид, че максималният брой точки за планираното увеличение на стопанството е 4 точки.

По вторият критерий:
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,001. Пример: = СПО*0,001.

По третият критерий:
- за проекти на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните земеделски площи) изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват - приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г. се дават 10 точки.

Общият максимален брой точки, който може да получите е 46. В процесът на оценка, проектите на млади земеделски стопани, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) не са недопустими за подпомагане.

Приложение № 7 на Наредба 10 от 10.06.2016г.
Списък на приоритетни животни
Видове животни в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори

ЖИВОТНИ

Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Месодайни крави

Овце
6. Овце - млечни,
7. Овце - месодайни
8. Други овце

Кози
9. Кози майки
10. Други кози

Свине
11. Свине майки
12. Прасенца под 45 дни
13. Други свине

Други
14. Пчелни семейства


Приложение № 8 на Наредба 10 от 10.06.2016г.
Списък на приоритетни култури
Типове култури в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
картофи, батати Клубенови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови
домати Плодови зеленчукови култури
пипер Плодови зеленчукови култури
сладък пипер Плодови зеленчукови култури
лют пипер Плодови зеленчукови култури
патладжан Плодови зеленчукови култури
краставици Плодови зеленчукови култури
корнишони Плодови зеленчукови култури
тиквички Плодови зеленчукови култури
тикви Плодови зеленчукови култури
дини Плодови зеленчукови култури
пъпеши Плодови зеленчукови култури
бамя Плодови зеленчукови култури
захарна царевица Плодови зеленчукови култури
градински фасул (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури
градински грах (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури
градинска бакла (зелена и зърно) Бобови зеленчукови култури

Листностъблени зеленчукови
главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури
карфиол Листностъблени зеленчукови култури
броколи Листностъблени зеленчукови култури
салата Листностъблени зеленчукови култури
ендивия Листностъблени зеленчукови култури
марули Листностъблени зеленчукови култури
спанак Листностъблени зеленчукови култури
магданоз Листностъблени зеленчукови култури
копър Листностъблени зеленчукови култури
листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
киселец Листностъблени зеленчукови култури
лапад Листностъблени зеленчукови култури
алабаш Листностъблени зеленчукови култури

Кореноплодни зеленчукови
моркови Кореноплодни зеленчукови култури
магданоз - коренов Кореноплодни зеленчукови култури
целина Кореноплодни зеленчукови култури
салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
репички Кореноплодни зеленчукови култури
ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури

Лукови зеленчукови
лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
праз Лукови зеленчукови култури
арпаджик Лукови зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови
артишок Многогодишни зеленчукови култури
аспержи Многогодишни зеленчукови култури
хрян Многогодишни зеленчукови култури

Лозя 
Десертни лозя Трайни насаждения

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Семкови овощни видове
ябълки Семкови овощни видове
круши Семкови овощни видове
дюли Семкови овощни видове
мушмули Семкови овощни видове

Костилкови овощни видове
сливи/джанки Костилкови овощни видове
праскови/нектарини Костилкови овощни видове
кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
череши Костилкови овощни видове
вишни Костилкови овощни видове
едроплоден дрян Костилкови овощни видове

Ядкови (черупкови) видове
орехи Ядкови (черупкови) видове
бадеми Ядкови (черупкови) видове
лешници Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове
ягоди Ягодоплодни видове
малини Ягодоплодни видове
къпини Ягодоплодни видове
френско грозде (бяло и червено) Ягодоплодни видове
арония Ягодоплодни видове
касис Ягодоплодни видове
актинидия (киви) Ягодоплодни видове
бодливо грозде Ягодоплодни видове
боровинки Ягодоплодни видове
смокини Ягодоплодни видове

МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ

Едногодишни
анасон Медицински и ароматни култури
резене Медицински и ароматни култури
кориандър Медицински и ароматни култури
кимион Медицински и ароматни култури
чубрица Медицински и ароматни култури
валериана - двугодишна култура Медицински и ароматни култури
босилек Медицински и ароматни култури
бял трън (силибум) Медицински и ароматни култури
лайка Медицински и ароматни култури
майорана Медицински и ароматни култури
татул Медицински и ароматни култури
черна мерудия Медицински и ароматни култури

Многогодишни
маслодайна роза Медицински и ароматни култури
лавандула Медицински и ароматни култури
мента Медицински и ароматни култури
блатно кокиче Медицински и ароматни култури
блян Медицински и ароматни култури
риган Медицински и ароматни култури
ехинацея Медицински и ароматни култури
жълт мак Медицински и ароматни култури
зим-зелен Медицински и ароматни култури
хизоп Медицински и ароматни култури
левзея Медицински и ароматни култури
маточина Медицински и ароматни култури
мащерка Медицински и ароматни култури
медицинска ружа Медицински и ароматни култури
монарда Медицински и ароматни култури
пелин Медицински и ароматни култури
пиретрум Медицински и ароматни култури
розмарин Медицински и ароматни култури
салвия Медицински и ароматни култури
чувен Медицински и ароматни култури
шипка Медицински и ароматни култури

Тъй, като не сте дали по-конкретна информация за размерите на вашето стопанството и видовете култури в него, не можем да Ви дадем конкретен отговор за необходимите площи за достигане на минималният Стандартен производствен обем (СПО) от 2000 евро и максималния до 7999 СПО

За повече информация следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните и горите (www.mzh.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.dfz.bg) за публикуване на мерките и условията за изискване към кандидатите по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., както и на заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане за мерките по ПРСР 2014-2020г.

Информираме Ви, че за първият прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) бе определена и изготвяше безплатно проектите и заявленията на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, като се очаква и за предстоящия да бъде така, но това все още не е уточнено.