Въпрос:

Здравейте,

Във връзка с подготовка на проектно предложение по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., искаме да попитаме може ли шафранът да бъде отразен като луковично растение в анкетната карта за регистрация като ЗП ?

Благодарим предварително за отделеното време!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме за следното:

Във връзка с постъпили в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)  различни въпроси от земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., и по-специално по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства  през 2015 г. по която НССЗ работи сме поискали  официално становище от  Дирекция "Развитие на селските райони"  на Министерство на земеделието, храните и горите, относно  това ще бъдат ли допустими по подмярката кандидати отглеждащи „шафран” и за целите на изчисляване на стандартния производствен обем към кой код от анкетния формуляр при регистрация по Наредба № 3/1999 г. да бъде отнесена тази култура.   

Официалния отговор, който сме получили гласи, че  при попълване на анкетния формуляр от Наредба №3 от 1999 г.  шафранът може да бъде отнесен към код 3129 „Други етерично-маслени култури“.

Изготвянето на наредбите и условията и изискванията за кандидатстване по различините подмерки на ПРСР 2014-2020 г. са отговорност на Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони - Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХГ. Може да се обърнете към колегите от Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg