Въпрос:

Здравейте,
От сайта за евро програми ме насочиха към вас, понеже не можаха да ми отговорят на въпросите.
Искам да попитам как да кандидатствам по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски Стопани“, но не съм на ясно като цяло как се случва това, като започнем от документите, чак до ходенето по различните институции.
Бихте ли ме насочили как да тръгна и какво да направя. Живея във Варна, ако тук има офис за съдействие също би ми бил полезен.
Благодаря много за съдействието!

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси Ви информираме следното:

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), в рамките на консултантски пакет (КП) А2Б по подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“ на ПРСР 2014-2020 г., вече изготвя безплатно проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ за настоящия прием през 2018 г..

Съгласно на Заповед № РД-09-239 от 12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите, е открита процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Крайната дата за подаване на проектните предложения е 14.06.2018 г.

Важно е да знаете, че през настоящия прием проектните предложения по подмярката могат да бъдат подадени от кандидатите единствено чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУИ 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН  2020.

Информираме Ви, че освен безплатното изготвяне на проектно предложение по подмярка 6.1 (бизнес план, основна информация за стопанството и др. документи), което е част от КП А2Б, чрез него  ще получите напълно безвъзмездно и информация и консултации, които могат да бъдат от съществена полза за развитието и подобряване управлението на Вашето стопанство. Те включват съвети и информация за подходящите за отглеждане видове култури и породи животни в конкретното стопанство, различни техники и технологии за отглеждане на култури и животни, за приложимите в стопанствата селскостопански практики от полза за климата и околната среда за т.нар. "зелени директни плащания", ефективното използване на водните ресурси, правилната употреба на продукти за растителна защита, стандарти за безопасни условия на труд и намаляване на риска от пожари, както и възможностите за подпомагане по различни национални и европейски схеми и мерки. Включени са предоставянето на съвети и информация свързани с Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), както и оценка на произтичащите от тях задължения за конкретното земеделско стопанство, което значително намалява риска от санкциониране по директните плащания поради неспазване на тези изисквания.

Всяко лице, което желае да кандидатства за получаване на КП А2Б по подмярка 2.1.1, трябва да подаде лично в един от териториалните офиси на НССЗ заявление по образец, което може да намерите на нашата електронна страница:
http://www.naas.government.bg/bg/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/19/3112
Към заявлението кандидатът следва да приложи следните документи:
1. Копие на заверена регистрационна карта и актуалната справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност, съгласно чл. 5, ал. 2 на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
2. Копие на анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
3. Копие на документи, удостоверяващи право на ползване на земя с регистрирано правно основание приложими за изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството, отговарящи на посочените в анкетната карта/карти (в случай, че кандидатът извършва растениевъдна дейност);
4. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие на документ за ползване на животновъдния обект или на земята, върху която са разположени пчелините (в случай на пчеларство), вписан в службата по вписванията към съответния районен съд. Документът за ползване следва да е влязъл в сила към датата на кандидатстване (в случай че кандидатът отглежда животни) и със срок на действие не по-малко от пет години, като е допустимо не повече от 24 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на проектното предложение;
5. Декларация по образец, съгласно Правилата за прилагане на подмярка 2.1.1 на НССЗ.
НССЗ приема заявления за получаване на КП А2Б по подмярка 2.1.1, на кандидати по подмярка 6.1., отговарящи на условията посочени в актуалните към датата на подаване на заявление Насоки за кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Съгласно тях допустими за подпомагане са кандидати, които:
1. са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) или еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. Изброените лица трябва да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение.
2. към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:
- са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските и да  са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция. Тези условията се считат за изпълнени, когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило първото от посочените събития.
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
- са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
- са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
- са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
- не са одобрени за подпомагане по настоящата подмярка, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и/или подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи", и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 - 2020 г.;
- не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР 2007 - 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
- нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

Насоките за кандидатстване по подмярка 6.1. можете да откриете на посочения линк :
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a14af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0.
Освен с Насоките за кандидатстване на посоченият линк може да се запознаете подробно и с всички необходими документи, които трябва да попълните за кандидатстване, както и с друга полезна информация.

Важно е да знаете, че приема на заявления за получаване на КП А2Б от НССЗ приключва на 07.06.2018 г.

Съветваме Ви да посетите най-близкия за Вас офис на НССЗ. След като експертите се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна и изчерпателна информация. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.

НССЗ има удобен за Вас офиси във Варна който се намира на адрес: ул. “Алеко Константинов” № 17, ет. 1, ст. 7 (вход от ул. “Баба Тонка”).
Служебен тел./факс: 052/602228; моб. тел.: 0886 894 939; 0885 074 182; 0876 214 195
e-mail:  varna.m@naas.government.bg
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91