Въпрос:

Здравейте, през 2017 г. направих 12 дек. градина от орехи, лешници и бадеми, също така имам и 10 пчелни семейства. Искам да разбера имали програма, по която да участвам за изграждане на капкова система за поливане на градината, нейното заграждане, закупуване на малък трактор и пчелен инвентар. Също закупуване на още пчелни семейства и земеделска земя за създаване на други овощни градини. Не съм регистриран като земеделски производител.

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме следното:
За да получите  финансиране по каквито и да е мерки от ПРСР 2014 – 2020 г.  или схеми за подпомагане за Вашето стопанство, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по Наредба 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334), т. е. да имате създадено стопанство (Вие вече притежавате такова).   Всеки регистриран земеделски стопанин е длъжен  в 7 дневен срок от регистрацията си, като такъв да подаде в териториалните поделения на НАП по постоянен адрес, декларация  за регистрация на самоосигуряващо се лице (https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549442559) и съответно всеки месец   да плаща към бюджета дължимите социални и здравни осигуровки (https://www.lex.bg/laws/ldoc/1597824512). За 2018 год. минималния размер е както следва:
• 97,30 лв./месечно – когато земеделският стопанин се осигурява за фонд „Обществено осигуряване“ и здравно осигуряване.
• 109,55 лв./месечно – когато земеделският стопанин се осигурява за фонд „обществено осигуряване“; фонд „Общо заболяване и майчинство“ и здравно осигуряване“.

На база информацията, която предоставяте за стопанството и намеренията, които имате бихте могли да кандидатствате с проектно предложение по  Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873).

Съгласно индикативната работна програма  на ПРСР 2014-2020 г., за 2018 г.  по тази подмярка не е предвиден прием на проектни предложения. Вероятно през следващата, но предвид условията на мярката да се доказва доход от земеделие от предишен период, е необходимо потенциалните кандидати да имат готовност и да са наясно с условията.

Освен това по тази подмярка приоритет се дава (получават точки) на проекти на земеделски стопани, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане отглеждат култури от секторите:  „Плодове и зеленчуци“; "Етерично - маслени култури" и „Животновъдство“.

По тази подмярка Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)  изготвя безплатно проектни предложения на кандидати малки стопанства.

Съгласно Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756), за да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. Да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.
В доходите от земеделска дейност се включва всички суми, които сте получили от продадена земеделска продукция и получени субсидии по някоя схема или мярка. Доходите от земеделска дейност трябва ежегодно в срок да 30 април да се обявяват в данъчна декларация съглано чл. 50 на Закон за данъците върху доходите на физически лица (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135538631).

Важно е да знаете, че в общия доход влизат, доходите от трудови възнаграждения (заплати); получени пенсии (ако сте пенсионер за прослужено време и старост или получавате пенсия за инвалидност поради общо заболяване) и изплатени обезщетения от НОИ.

Например: за 2018 год. доходите Ви от земеделска дейност са 10 000,00 лв., а останалите Ви доходи  са в размер на 9600,00 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 51,02% от общият Ви доход (10000,00 лв./(10000,00 лв. + 9600,00 лв.) х 100).
Но ако доходите Ви от земеделие са в размер на 3000,00 лв.,  а останалите Ви доходи са 10 500,00 лв.,Ви сте недопустим за подпомагате, тъй като доходът от земеделска дейност е 22,22 % от общият Ви доход (3000,00 лв. / (3000,00 лв.+ 10500,00 лв.) х 100).
3. Да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е  включена и като приложение № 1 на Наредба № 10 от 10.06.2016 г.
4. Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. Да са собственици и/или наематели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

Допустими бенефициенти по подмярка 6.3. са физически лица навършили 18 години, както и еднолични търговци (ЕТ), ЕООД-та, ООД-та и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите.  Собственикът на капитала на ЕООД-то и собствениците на капитала на ООД-то трябва да са физически лица.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Съгласно чл.14, ал. 7 Наредбата за прилагане на подмярка 6.3 земеделският стопанин  задължително трябва да направи поне една инвестиция  в дълготрайни материални и/или  нематериални активи, необходими за стопанството. Във Вашият слуай Вие може да инвестираните средства от първия транш в изграждане на капкова инсталация, закупуване на трактор, пчеларски инвентар или всякакъв друг дълготраен актив, необходим за стопанството Ви.

Съгласно чл. 19 от Наредбата за прилагане на подмярка 6.3. и Приложение № 9, приоритет се дава на (получават точки) проекти на земеделски стопани:
- които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или да отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и/или "Етерично - маслени култури". (По този приоритет ще се дават максимум 28 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури" се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не се дават повече от 4 точки);
- на които земеделското им стопанство е разположено изцяло в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801) (По този приоритет ще се дават 10 точки на кандидати, при които цялата обработваема площ и всички животновъдни обекти се намират в планински район);
- чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91. (По този приоритет  ще дават максимум 8 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по биологичен начин се умножи по коефициент 0,001.)
Проектите по подмярка 6.3 се оценяват при спазване на  следните критерии за подбор:
-  към момента на подаване на заявлението за подпомагане ЗС да имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно приложение № 7 на Наредба 10 и/или отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци" и/или сектор "Етеричномаслени култури" съгласно приложение № 8 на Наредба 10;
- притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;
- притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.
Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в приложение № 9 на наредбата и се преценяват към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи и заявени данни.
Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки съгласно критериите за подбор и тяхната тежест. Общият максимален брой точки, който може да получите е 46.
От тази година кандидатстването по подмярката ще се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН (https://eumis2020.government.bg/). Нужно е да имате издаден квалифициран електронен подпис с които да подпишете електронен формуляр и удостоверява достоверността на всички приложени документи. Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е създаден специално за кандидатстването по подмярката, асоцииран е към профила на кандидата в ИСУН и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществява през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

Нашият съвет е ако  имате възможност първоначалното СПО с което ще кандидатствате да бъде възможно по-високо, предвид досегашния ни опит на ранкинга от предишния прием и големия интерес към тази подмярка. 

Във връзка с системата за капково напояване, която искате да изградите е важно да знаете, че за ползване на вода за напояване от кладенец или друг водоизточник, трябва да притежавате разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673412) от съответната басейнова дирекция на която територия се намира стопанството Ви  (http://www.moew.government.bg/bg/kontakti/basejnovi-direkcii/).

За закупуване на пчелни семейства и пчеларски инвентар, може да кандидатствате по Национална програма „Пчеларство“ (http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2017---2019/).

Обръща ме Ви внимание, че кандидатстващите по Програмата  трябва да са регистрирани като  земеделски стопани по Наредба 3/1999 с  пчелни семейства, притежават мин. 20 бр. пчелни семейства; пчелинът е регистриран или пререгистриран като животновъден обект; пчелните семейства са под ветеринарно-медицински контрол и са в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

Финансовата помощ се предоставя за една или за няколко дейности по следните мерки:
Мярка А. Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари.
Дейност: Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед.
По тази дейност са допустими разходи за закупуване на закупуване на центрофуга; закупуване на нож за разпечатване; закупуване на матуратор; закупуване на восъкотопилка, за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;закупуване на вана за разпечатване. 
Финансовата помощ е в размер на 50 % от одобрените инвестиционни разходи и не повече от 2500 лв. годишно, от които 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.
Мярка Б. Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата.

Кандидатите трябва да използват само одобрени от Българска агенция по безепасност на храните препарати за пролетно и есенно тпетиране срещу вароатоза.
Финансовата помощ е в размер на  80 % от одобрените разходи за третиране на едно пчелно семейство за всеки препарат, вкл. 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.
Мярка Д. Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Съюза
1. Допустими разходи:
Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина.
Пчеларят може да закупи нови кошери, чийто брой е не по-голям от броя на
наличните пчелни семейства в пчелина, с който кандидатства, но не повече от общо 50 нови кошера, от разновидностите както следва:
• кошер Лангстрот – Рут (ЛР) комплект,  части на комплекта – 3 корпуса, дъно, капак;
• кошер Дадан Блат (ДБ) комплект, части на комплекта – плодник, 2 магазина или 2 корпуса,   дъно, капак;
• кошер Лангстрот – Рут (ЛР) комплект, части на комплекта – 2 корпуса, дъно, капак;
• кошер Дадан Блат (ДБ) комплект, части на комплекта – плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак;
• кошер Фарар – части на комплекта – 4 корпуса, дъно, капак.
Кандидатът може да бъде подпомаган при условие, че притежава не повече от 150 броя пчелни семейства включително, към момента на кандидатстване.
Финансовата помощ е в размер на 50 % от одобрените инвестиционни разходи, от които 50% от бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС
Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства.
При кандидатстване за тази дейност може да се закупят отводки с брой не по-голям от броя на наличните пчелни семейства в пчелина, с който се  кандидатства, но не повече от 50 нови отводки. Закупуването  на отводки се извършва от регистрирани в Областните дирекции “Земеделие” пчелини,  съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.
Финансовата помощ за закупуване на отводки е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи.
Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки.
Пчелните  майки трябва да се закупуват от регистрирани в Областните дирекции “Земеделие” пчелини, съгласно Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър. Финансовата помощ за закупуване на отводки е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи.