Въпрос:

Здравейте,
Как мога да прехвърля правата на пет годишен договор за аренда, сключен през 2015 г. за пасища и мери  от Общинския поземлен фонд  на покойната ми майка, починала през септември 2017 г. Като нейни наследници сме само двама души и аз имам пълномощно от брат ми във връзка с всички земеделски и административни дейности, засягащи дейността й. Животновъдния обект с животните е прехвърлен на мое име и ще кандидатствам за животни към референтна дата 28.02.2009г.
Благодаря предварително!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме, че казусът, който описвате е регламентиран в Закона за арендата в земеделието, Обн. ДВ. бр.82 от 27 Септември 1996 г., с последни изменения ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2133894145.

Според чл. 17 на закона, ако е уговорено в Договора, наследниците, съответно правоприемниците на арендатора го заместват като страна в договора за аренда. В този смисъл, Вие сте длъжни да уведомите незабавно арендодателя /т.е. съответната Община/ за настъпилото заместване и да му посочите определения пълномощник. Обикновено съществува клауза в Договорите за аренда, че договорът се изменя или прекратява в случай на смърт на арендатора. Нашият съвет е да се запознаете с клаузите в Договора и да се срещнете с представител на съответната общинска администрация, за да уточните последващите действия по разрешаване на проблема. Наложително е да посетите и Общинската служба по земеделие, за да регистрирате правните си основания за ползване на земеделските земи (в случая общинските пасища и мери), както и да представите Удостоверение за наследници и нотариално заверена Декларация от Вашия брат, за да можете да кандидатствате по схемите и мерките за директни плащания през кампания 2018 г.

Препоръчваме Ви да се срещнете и с експерти от ОД на ДФ „Земеделие“ (ако не сте го направили вече) и да ги информирате за настъпилите събития. Възможно е майка Ви да е имала поети задължения към ДФ „Земеделие“, които Вие трябва да спазвате в бъдещата си дейност.

За да можете да кандидатствате по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) трябва да отговаряте на следните условия съгласно Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания:
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и продължават да извършват земеделска дейност.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания (11 юни 2018 г.-при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления), отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни, отглеждани към 28.02.2009 г.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.

Заявяването на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) не изключва възможността земеделският стопанин да заяви и схема/схеми за обвързана подкрепа за крави, ако заявените за подпомагане животни отговарят на условията за допустимост по схемите.
За повече информация:
http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/shemi-2015/
http://www.dfz.bg/assets/13556/%D0%9D%D0%A0_3_2015.pdf