Въпрос:

Здравейте
Искам да ви попитам за евентуален проект за преустройство на съществуващи сгради във малка независима пивоварна и бирария: Какви са възможностите за финансиране за оборудване и строителни дейности? Внесено уведомление за ИП в РОСВ Пловдив за процедура по преустройство и съм на етап от разрешение на преценка от ОВОС! Търся фирма с която да работя за евентуално реализиране на проектните ми цели. При необходимост ще изпратя копие от искането си към РОСВ и към вас. Обща използвана площ: 118м2 от които навес с площ 32м2 ще бъде преграден и преустроен в работно помещение на обекта, друга сграда залепена до него с площ 12м2 която е предвидена за склад за основните материали за продукта. Съществуващия гараж с площ 24м който е предвиден за склад на готовата продукция в т.ч. стоманени кегове и бутилирана бира от 0,5л. Бивше кафе-аперитив 50м2 което ще бъде преустроено в Бирария без строителни дейности по него.

Отговор:

В отговор на поставеният от Вас въпрос Ви информираме, че за съжаление на този етап не можем да ви представим подробна и точна информация за подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.(ПРСР 2014-2020 г.), тъй като насоките за прилагане на подмярката са в процес на изготвяне от страна на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и все още не са ясни конкретни изисквания и условия по нея. В насоките ще бъдат разписани точно какви дейности ще се подпомагат, кой може да кандидатства и какви критерии за подбор ще бъдат прилагани.

Изготвянето на насоките за кандидатстване и изпълнение на проектите са отговорност на Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони - Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХГ. Може да се обърнете към колегите от Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg.

На този етап все още имаме само рамката на изискванията по  тези подмярка, които са заложени в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати:
- Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
- Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- Инвестицията да се осъществява в селски район (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135466072);
- Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
- Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
- Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
- Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
- При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
- Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
- Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
- Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.
- Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
- Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
- Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
- Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
- Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
- Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Критериите за подбор целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели:
- Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС;
- Проекти, включващи иновации;
- Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм.

Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014-2020г. ще одобри  конкретните критериите за подбор, точките за всеки критерии, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.
Предимство при класирането и одобряването на проекти, ще имат кандидати, които са осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване. Освен това ще се дава предимство и на:
- проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
- кандидати, одобрени по подмярка 6.1. „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
- проекти на тютюнопроизводители;
- проекти в секторите, посочени в т. „мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
- проекти фокусирани върху най-бедните райони (северозападен и/или северен централен район).

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

Имайте предвид, че до тук описаните изисквания са заложени в ПРСР 2014-2020г. и при изготвяне на насоките по подмярката от страна на Управляващият орган, може да се включат допълнителни ограничения.

Все пак посочената от вас дейност може да бъде подпомогната по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, но само ако проектът се осъществява на територията на селски район.
В случай, че отговаряте на изискванията за малко земеделско стопанство регистрирано като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г. – СПО между 2 000 и 8 000 евро и да е получило минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности, то може да кандидатствате по подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”, като финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допустимите. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.

СПО представлява условните, а не реалните приходи на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към насоките по прилагане на съответните мерки. На сайта на НССЗ на ел.адрес: www.naas.government.bg/bg/Изготвяне-проекти/19/3363 е публикувана таблицата.

Информираме Ви, че в следващите месеци експертите от НССЗ  ще изготвят безплатно проектни предложения по - подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г .

По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, експертите на НССЗ не изготвят проектни предложения, а само консултират.

Трябва да знаете, че ако кандидатствате за финансово подпомагане по ПРСР 2014-2020г. вече се осъществява през Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/. Там може да следите за отворените процедури за кандидатстване, сроковете за кандидатстване, насоките за кандидатстване и изпълнение на проектите.