Въпрос:

През 2015 г. се регистрирах като дребен земеделски стопанин с 15 дка ливади. През 2017 г. декарите увеличих малко и направих 18,6 дка, скоро разбрах, че имам 1,7 дка недопустима площ , като се утрои става 5,1 дка, като се изважда от 18.6 дка аз не мога да запазя 15 дка както се изисква. Изчисленията дали са такива моля да ми обясните.

Отговор: 

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви уведомяваме, че на началната страница на сайта на ДФ „Земеделие“  http://www.dfz.bg/    в долния ляв ъгъл има секция Система за индивидуална справка по Директни плащания и Ръководство за ползване на системата за справка http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012:1 .

Тук всеки земеделски стопанин избирайки съответната година /кампания/ може да провери:
- Оторизирани суми и извършени плащания;
- Двойно декларирани площи;
- Разлики спрямо слой  "Площи в добро земеделско състояние";
- Уведомителни писма и др.

Във Вашият случай вероятно сте получили Уведомително писмо за декларирани площи и разлики спрямо слой  "Площи в добро земеделско състояние", в което е упоменат срок за подаване на Възражения, за декларираните през 2017 г. площи.  Съгласно чл. 15 от Наредба № 105 от 2006 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на актуализирания специализиран слой по отношение на физическите блокове или частите от тях, в които стопанисват и са заявили за подпомагане земеделски площи и имат възможност да подадат възражение срещу конкретни части от него по реда на чл.16б, 16в и 16г. от Наредбата.

Слоят може да се провери в сайта на Държавен Фонд „Земеделие“, секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания“ или чрез преглед в Общинските служби по земеделие. Срокът за подаване на възражения е до 05.01.2018 г. включително. Възражението се подава по одобрен образец, чрез съответната Областна дирекция на Държавен Фонд „Земеделие“, като земеделските стопани посочват идентификаторите на парцелите, които желаят да бъдат включени във възражението. Вие вероятно сте пропуснал да се възползвате от това си право.

Както вероятно знаете в резултат на Общата селскостопанска политика на ЕС в Р България се прилагат различни схеми и мерки за подпомагане в областта на земеделието и развитие на селските райони - директни плащания,  национални схеми и обвързано подпомагане за земеделски култури и/или животни. Вашето включване в схемата за дребни земеделски стопани /ДЗС/ по директни плащания Ви задължава, за целия период на участието Ви по тази схема, да поддържате най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото от Вас Заявление за подпомагане за кампания 2015 г.- във Вашия случай 15 дка.
При увеличената от Вас през 2017 г. площ на 18,6 дка и установена недопустима площ в размер на 1,7 дка, според разпоредбите на регламентите, санкциите на които подлежите са следните:
- при разлика над 3% или над 2 ха, но до 20% - площта, която трябва да се санкционира се определя на база на над декларираната площ, която се умножава по две, преди да се извади от допустимата за изчисления площ. Така се получава крайната площ, за която се изчислява субсидията.
18,6 дка – общо;
1,7 дка недопустима площ;
18,6 дка – 1,7 дка = 16,9 дка допустима площ;
1,7 дка х 2 = 3,4 дка;
16,9 дка допустима площ – 3,4 дка /недопустима площ умножена по две/ = 13,5 дка;

Следователно Вие не можете да отговорите на изискването по схемата за ДЗС, да поддържате най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото от Вас Заявление за подпомагане за кампания 2015 г.- 15 дка.
За повече информация, относно прилаганите санкции: http://www.dfz.bg/bg/direktni-plashtania-na-plosht/chesto-zadavani-vaprosi/.

Обръщаме Ви внимание, че ДФ „Земеделие- РА“ е институцията към която е необходимо да се обърнете за информация по извършени плащания и наложени санкции. На сайта им са посочени и телефони за контакти на лицата отговорни по отделните схеми и мерки: http://www.dfz.bg/bg/inf-center