Въпрос:

Здравейте,

Майка ми от скоро е пенсионер, може ли да бъде земеделски производител и да получава субсидии?

Отговор:

В отговор на поставения въпрос, Ви информираме, че като пенсионер Вашата майка може да бъде регистриран земеделски стопанин и като такъв има правна възможност да кандидадства за получавене на субсидии, ако са изпълнени следните условия:

1. Финансирането на земеделска дейност от страна на МЗХГ в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз се извършва за активни земеделски стопани с вече създадени стопанства, за които е необходима помощ за подобряване на тяхната ефективност. В рамките на схемите и мерките на ОСП, майка Ви може да кандидатства за директни плащания или по мерките от ПРСР 2014-2020, но условието е да е регистрирана като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 29.01. 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334).
Регистрацията като земеделски стопанин се осъществява в съответната Областна дирекция "Земеделие" или Общинска служба по земеделие“.

По-долу са описани някои ползи от регистрация на земеделски стопани по Наредба  №3, 1999 г., конкретно за Вашия казус :

• Само регистрираните за съответната година земеделски стопани могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони;
• Само регистрираните земеделски стопани имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните Териториялни областни офиси;
• Само регистрираните земеделски стопани могат да продават продукцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати (с изключение на борси и тържища);
• Лица, които са пенсионери и са регистриани земеделски стопани по реда на Наредба 3/1999 г. - внасят само здравно осигуряване;
• В случаите, когато пенсионер бъде нает като работник в земеделско стопанство му се внасят и здравно осигуряване и дънък общ доход;
• Земеделски стопани, които упражняват само земеделски дейности ползват преференции при внасяне на социални и здравни осигуряване и Универсален Пенсионен Фонд (УПФ) /за родените след 1960 г./.
• Не се облагат доходите на земеделските стопани, физически лица, вкл. извършващи дейност като еднолични търговци, за непреработена растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.

За кандидатстване по схемите за Директни плащания помощта се определя на хектар обработваема земеделска земя, при условие че тя се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. На следващия линк сме ви приложили Наръчника за кандидатстване за Директни плащания - 2019 г. , от който може подробно да се запознаете с условията и различните схеми за подпомагане.


http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2019/

http://www.dfz.bg/assets/15829/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2019.pdf

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) подпомага земеделските стопани, като изготвя безплатно проектни предложения за кандидатстване по две подмерки включени в рамките на ПРСР 2014-2020 г.: подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” на ПРСР 2014 – 2020г.
По подмярка 6.3. се предвижда прием на проектни предложения през настоящата 2019 г., като индикативния срок е от края на м. май.
Прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 имаше през 2018 г. и понастоящем не е ясно дали до края на програмния период и кога ще има отново прием.

Допълнителна информация относно подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към  подпомагане процеса на устойчиво развитие и растеж на вече съществуващи малки земеделски стопанства. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

- първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
- второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се след проверка от страна на Разплащателната агенция и установяване на коректното изпълнение на бизнес плана.
Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на   бизнес плана.

Бизнес планът (БП) трябва да доказва:

 Жизнеспособността на земеделското стопанство;
 Най-късно до изтичане на посочената в БП крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение да са изпълнени следните условия:
o увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния размер с най-малко левовата равностойност на 2 000 евро, измерен в СПО и/или
o увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. на площта със засетите / засадени култури спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъди стопанства) и/или
o увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства) и/или
o увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. площта на засетите/засадените култури спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства);
 Най-късно до изтичане на посочената в БП крайна дата на периода за проверка на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;
 Че кандидата физическо лице, собственика на предприятието на кандидата ЕТ, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице, члена на кооперацията избран за председател е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието.;
 Че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е кандидатствал и е бил одобрен и е подписал договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по  ал. 1, т. 2;
 БП трябва да съдържа описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ;
 видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството;
 задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи необходима/и за нуждите на стопанството.
Приоритет при кандидатстване получават:
 Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” - едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели, „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури";
 Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;
 Проекти на земеделски стопанства в планински райони.
Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.
По предстоящия прием ще се кандидатства с насоки за кандидатстване, които са в процес на изготвяне и все още на са публикувани на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 - https://eumis2020.government.bg/
В Наредба № 10 (Обн. ДВ. бр. 46 от 17 юни 2016 г.) за прилагане на подмярка 6.3 - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850646, по която се приемаха проектни предложения по първия прием, са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
- физически лица;
- еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
- кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите
Към датата на подаване на Заявлението за подпомагане кандидатите трябва:
- Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък "Наредба № 3 от 1999 г.";
- Да са получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;

ВАЖНО: 

Условието за доказване на доход от земеделска дейност  се доказва с представянето на:
• Справка – декларация за дела на приходите от продажби от земеделска дейност, производство на преработена земеделска продукция директно свързани със земеделската дейност спрямо общите приходи през предходната година;
• Заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната финансова година, спрямо годината на подаване на заявлението за подпомагане;
За информация: Ако доходът от предходната година е от растениевъдна дейност, ще са необходими документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в Годишната данъчна декларация за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване. Имотите под наем или аренда, трябва:
- да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37(б) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или
- не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
- да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
Пример за доход от земеделска дейност: В случай, че доходът Ви от неземеделски дейности (заплати, наеми, помощи за безработица, пенсии и т.н – всички доходи, облагаеми или не по закон)  за 2018 г. е 10 000 лв., трябва да имате доход от земеделска дейност не по-малко от 5 000 лв. Така ще  изпълните условието за размера на дохода от земеделска дейност да бъде минимум 33 % спрямо общия доход за годината, който в дадения пример е 15000 лв. (10 000 лв. + 5000 лв.).
 Приходни/разходни документи, в случай че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване;
 Имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително;
 Са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 Са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава.

Информираме Ви, че в секция "Консултантски услуги по ПРСР“ от страницата на Националната служба за съвети в земеделието:
https://www.naas.government.bg/bg/Изготвяне-проекти, може да прочетете повече за мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Изготвяне на Бизнес план по горепосочените мерки е предвидено в  подмярка 2.1.2 от ПРСР 2014- 2020 от страна на НССЗ след подаване на заявление съгласно Наредба № 7 от 5 май 2016 г.
Подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г. има за цел предоставяне на бърз и лесен достъп на малките земеделски стопанства до качествени консултантски услуги и удовлетворяване на потребностите им за повишаване на тяхната квалификация и управленски умения, жизнеспособност, осведоменост, знания за опазване на околната среда, адаптиране към климатичните промени и подобряване на управлението на риска.

НССЗ предоставя на малките земеделски стопанства напълно безплатно шест (6) основни консултантски пакета (КП), допринасящи както за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства чрез модернизация и технологичното обновление като устойчиви и жизнеспособни единици, така и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Чрез консултантски пакет ТП 5.1 експертите на НССЗ изготвят напълно безплатно проектни предложения на кандидати по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  от ПРСР 2014-2020 г.

Информираме Ви, че НССЗ изготвя безплатно проектите на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г.

Срокът за прием на проектни предложение по подмярка 6.3, както и условията за кандидатстване, ще бъдат оповестени на сайтовете на:

МЗХГ - http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

ДФЗ  - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-indikativen-grafik/

ИСУН2020 - https://eumis2020.government.bg/

Нашият съвет към Вас, е да посетите най-близкия Териториален областен офис на НССЗ и да поискате съвет за възможностите за развитие на Вашето стопанство от съответния тематичен експерт в офиса. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на малки стопанства и ще Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които Службата работи. Ако дейността на стопанството Ви е растениевъдна, бихте могли да изследвате почвата в Центъра за изпитване и оценка пригодността и качеството на почвите към НССЗ.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ”.


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91